Проект “Зелени градови“

 

Сподели: 

Проектот “Зелени градови” има цел да овозможи премин на градовите кон урбан развој со ниски емисии и отпорност на климата. Тесно е поврзан со стратешките областите на ЗКФ, како што се енергетика и пристап, транспорт, згради, градови, индустрии и уреди, приходи на луѓето и заедниците, инфраструктура и изградена средина.

Проектот е одобрен од ЗКФ во октомври 2018 година, и се предвидува да трае 23 години. Ќе се спроведува со поддршка на ЕБОР, која е акредитиран субјект на ЗКФ, со учество на националните и локалните власти во девет држави.

 

Повеќе инфо: http://www.greendevelopment.mk

https://www.greenclimate.fund/project/fp086

 

__________________________________________________

 

"Green Cities Facility Project”

The Green Cities Facility Project is dedicated to enabling the transition of cities to low-carbon, climate-resilient urban development. It is closely linked to GCF results areas such as energy generation and access, transport, buildings, cities, industries and appliances, livelihoods of people and communities, infrastructure and built environment.

The project was approved by the GCF in October 2018 and has an estimated lifespan of 23 years. It will be implemented with support of EBRD, as GCF Accredited Entity, with participation of national governments and municipalities in the nice countries.

 

More info: http://www.greendevelopment.mk/en

https://www.greenclimate.fund/project/fp086

 

 

 

English
АКТУЕЛНОСТИ: