Фатмир Битиќи, Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции

 

Линк до фотографија со висока резолуција

ФАТМИР БИТИЌИ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА ЗАДОЛЖЕН ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА И КООРДИНАЦИЈА СО ЕКОНОМСКИТЕ РЕСОРИ

 

Фатмир Битиќи е именуван за заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања,  координација со економските ресори и инвестиции на 30ти август 2020 година.

Тој е интернационален експерт од областа на менаџирањето со економски процеси и реформи со преку 20 години работно искуство во над 100 различни програми и проекти со цел развој на сектори, државни институции, стопански комори и компании.

Има спроведено преку 500 обуки во земјите од Западен Балкан и досега професионално бил ангажиран како консултант и советник во повеќе влади, министерства и институции од регионот. Од 2008 година активно е вклучен како експерт за пристап и раководење со ЕУ фондови и важи за еден од водечките професионалци во областа во регионот.

Негова тесна специјалност е стратешко планирање и менаџирање со развојни, економски и бизнис програми и важи за одличен познавач на бизнис приликите во речиси сите земји од регионот со долгогодишно искуство во реалниот сектор како претприемач, консултант и извршен менаџер.

Формалното образование го стекнал на Универзитетот во Тирана, каде дипломирал на Економскиот факултетот на смерот за Бизнис Менаџмент. Автор е на повеќе стратегии, предлог-закони, прирачници и упатства во областа на финансиите, економијата и развојот на бизнисот. Битиќи активно зборува на 5 (пет) јазици.

Од мај 2021 ја извршува функцијата потпретседател на СДСМ.

 

Контакт детали

 

Fatmir Bytyqi më 30 gusht 2020 u emërua zëvendëskryetar i Qeverisë, përgjegjës për Çështje Ekonomike dhe koordinim të resorëve ekonomik dhe investimeve

Ai është ekspert ndërkombëtar nga fusha e menaxhimit me proceset dhe reformat ekonomike, me mbi 20 vjet përvojë pune, në mbi 100 programe dhe projekte të ndryshme me qëllim të zhvillimit të sektoreve, institucioneve shtetërore, odave ekonomike dhe kompanive.

Ai ka realizuar mbi 500 trajnime në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe deri më tani ka qenë i angazhuar profesionalisht si konsulent dhe këshilltar në disa qeveri, ministri dhe institucione nga rajoni.  Nga viti 2008 është aktiv si ekspert për qasje dhe menaxhim me fondet e BE-së dhe konsiderohet si një nga profesionistët kryesorë në këtë fushe në rajonin.

Eskpertiza specifike është planifikimi strategjik dhe menaxhimi me programe zhvillimore, ekonomike  dhe afariste dhe ai konsiderohet si një njohës i shkëlqyeshëm i mundësive të biznesit - pothuajse në të gjitha vendet e rajonit me përvojë shumëvjeçare në sektorin real si sipërmarrës, konsulent dhe menaxher ekzekutiv.

Arsimin formal  e ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, ku diplomoi në Fakultetin e Ekonimisë – dega Menaxhim Biznesi. Ai është autor i disa strategjive, propozim-ligjeve, doracakëve dhe udhëzimeve pune nga fusha e financave, ekonomisë dhe zhvillimit të biznesit. Bytyqi rrjedhshëm flet 5 (pesë) gjuhë.

Nga muaji maj 2021 e ushtron funksionin nënkryetar i LSDM-së

 

 

Detajet e kontaktit

 

Fatmir Bytyqi was appointed Deputy President of the Government in charge of Economic Affairs,  Coordination of Economic Sectors and investments on August 30th 2020.

He is an international expert in the area of managing economic processes and reforms and has more than 20 years of work experience in over 100 various programs and projects aimed at developing sectors, national institutions, economic chamber and companies.

Mr. Bytyqi has conducted more than 500 trainings in the Western Balkan countries and so far, has been professionally engages as consultant and advisor in several governments, ministries and institutions in the region. As of 2008 he has been actively involved as an expert for EU funds accessing and management and is known as one of the leading professionals in this area throughout the region.

His field of expertise is strategic planning and managing development, economic and business programs and is an excellent savant of business opportunities in almost all countries in the region having many years of experience in the real sector as entrepreneur, consultant and executive manager.

Mr. Bytyqi has acquired his formal education at the University in Tirana graduating from the Faculty of Economics in the Department of Business Management. Furthermore, he has authored several strategies, draft-law, manuals and guidebooks in areas of finance, economy and business development. Bytyqi is actively using 5 (five) languages.

As of May 2021 he was appointed Deputy President of SDSM.

 

Contact details

English