Кабинет

Тел: 02/3118-022 лок. 111 или 234

 • Снежана Костовска Фрчковска - Шеф на кабинет/ Посебен советник за анализа и следење на структурни реформи во Кабинетот на ЗПВРСМ за економски прашања - нето месечен надоместок: 62.953,00 ден.
 • м-р Виктор Андонов- Посебен советник за енергетика - нето месечен надоместок: 41.962,00 ден.
 • Ирена Смиљанска -  Посебен советник за комуникации - нето месечен надоместок: 38.683,00 ден
 • д-р Љупчо Петкуќески – Државен советник за правни работи
 • Бобе Цецев  - Помошник раководител на сектор
 • Наташа Крстевска Станишковска - персонален асистент
 • Марија Мустачка - самостоен референт - технички секретар

 

Одделение за тековни економски политики

 • м-р Дане Јосифовски - Раководител на Одделение
 • м-р Даниел Јосифовски  - Советник за анализа на тековни економски прашања

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

 • м-р Маја Бариќ Чочкова - Раководител на Одделение
 • м-р Марија Пантиќ Катушевска  - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница

Одделение за структурни реформи и регулатива

 • Стојне Данилова Иваноски  - Раководител на Одделение
 • Александар Андовски  - Советник за унапредување на регулатива
 • Иван Ристовски - Соработник за политики за земјоделие

Одделение за регионален и одржлив развој

 • м-р Ана Јовановска- Раководител на одделение
 • Сандра Андовска - Советник за одржлив развој

 

Одделение за јавно приватно партнерство и инвестиции

 • Лиридон Исмаили - Помлад Соработник за анализа на развој на ЈПП и инвестиции

 

Одделение за стручно- оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

 • Бојан Атанасовски - Раководител на Одделение
 • Ксенија Николова- Виш соработник за односи со јавност
 • м-р Филип Илиев - Соработник за анализа на тековни економски прашања
 • Елена Трпеска Богдановски - Соработник за стручно- оперативна поддршка на раководителот на секторот за економски политики, структурни реформи и инвестиции – извршен асистент на раководителот на сектор
 • Ева Бакалова - Помлад соработник за логистичка поддршка 
 • Наташа Крстевска Станишковска  - персонален асистент
 • Марија Мустачка - Самостоен референт- технички секретар

 

Лица ангажирани преку авторски договор:

 • Александар Дединец - со опис на интелектуален труд - Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор - нето месечен надоместок од 80.000,00 денари;
 • Дарко Јаневски - опис на интелектуален труд - Изработка на физибилити студија за ЈПП за фотонапонска електрана во РЕК Осломеј и обезбедување техничка помош за спроведување постапка за избор на приватен инвеститор - нето месечен надоместок од 80.000,00 денари;
 • Благоја Блажевски - со опис на интелектуален труд - Фотографирање и видеоснимање за потребите на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата, со нето месечен надоместок од 35.000,00 денари;
 • Ангел Павловски - со опис на интелектуален труд - Фотографирање и видеоснимање за потребите на Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата -  нето месечен надоместок од 35.000,00 денари;
 • Павле Гацов - со опис на интелектуален труд: Советувања во областа на финансиски работи, вклучително анализи, стручни мислења, документи, материјали и информации -  нето месечен надоместок од 40.000,00 денари;
 • Марјан Николов - со опис на интелектуален труд: Советувања и работни задачи во економски области, вклучително анализи, стручни мислења, документи, материјали и информации -  нето месечен надоместок од 40.000,00 денари;
 • Горан Марковски - со опис на интелектуален труд: Советувања во областа на градежните работи - нето месечен надоместок од 15.000,00 денари.