Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци

Oвластени лица - офицери за заштита на личните податоци
 
1. Зорица Стојановиќ - помошник раководител, Сектор за правни работи

Е-мејл адреса: Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk

Контакт телефон: 076 / 490 - 704

Локал 204 - ГС - Канцеларија 412, кула 6

 
2. Кирил Самарџиоски - помошник раководител, Сектор за информатичка технологија

Е-мејл адреса: Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk

Контакт телефон: 076 446 811

Локал 135 - ГС - Kанцеларија 514, кула 7

English