Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд

 

 • Држава примател: Северна Македонија
 • Буџет на проектот: 300.000 УСД
 • Област на подготвеност: Зајакнување на ННО и на процесот на програмирање
 • Период на имплементација: Септември 2018 - Октомври 2019
 • Статус: Завршен

 

Во 2017 година Република Северна Македонија, преку ННО, побара првичен грант од Програма за подготвеност и подготвителна поддршка на ЗКФ (Програмата за подготвеност). Проектот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам за Зелениот климатски фонд“ го спроведе Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО), како акредитиран субјект за ЗКФ под водство од ННО, со цел да ја зголеми сопственоста на државата и да ги зајакне институционалните капацитети на ННО за ефикасно вклучување и соработка со Фондот.

Проектот се фокусираше на зајакнување на институционалните капацитети на ННО со цел овој орган ефективно да ги исполнува своите улоги и одговорности поврзани со ЗКФ, да ги креира потребните партиципативни процеси за вклучување на сите засегнатите страни на национално ниво, како и да започне со подготовка на Работната програма за ЗКФ усогласена со националните приоритети за адаптација и ублажување на климатските промени, со Целите за одржлив развој и со критериумите за инвестирање на Зелениот Климатски Фонд.

 

Постигнати резултати:

 • Подигната свесност и разбирање на релевантните засегнати страни за ЗКФ и процесот за подготвеност во земјата;
 • Воспоставен механизам за координација во државата за работи поврзани со ЗКФ и консултативни процеси со засегнатите страни, раководени од ННО;
 • Идентификувани приоритетни сектори за климатско дејствување и утврдени критериуми за приоретизирање на предлог-проекти, изработени во Северна Македонија за финансирање преку ЗКФ;
 • Воспоставена процедура ‘Без-приговор’ со цел да се гарантира сопственоста на државата над климатските проекти поддржани од ЗКФ;
 • Развиена иницијална процедура за мониторинг, надзор и насочување на климатските финансии во Северна Македонија;
 • Зголемена свесност кај засегнатите страни за Еколошките и социјални гаранции (ЕСС) и родовите стандарди потребни за задоволување на барањата на ЗКФ

 

Повеќе инфо: http://www.greendevelopment.mk

https://www.greenclimate.fund/countries/north-macedonia?f[]=field_subtype:307

 

_______________________________________

 

"Support for the management of an effective national coordinative mechanism regarding the Green Climate Fund”

 • Recipient country: North Macedonia
 • Project budget: USD 300 000
 • Readiness area: NDA Strengthening and Country Programming
 • Implementation period: September 2018October 2019
 • Status: Completed

In 2017 the Republic of North Macedonia through its NDA requested an initial grant from the GCF Readiness and Preparatory Support Programme (the Readiness Programme). The project “Support for the management of an effective national coordinative mechanism regarding the Green Climate Fund” implemented by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), as GCF Accredited Entity, under the guidance of the NDA, aims at enhancing country ownership and strengthening the institutional capacities of the NDA to efficiently engage with the Fund.

The project focuses on strengthening the institutional capacities of the NDA to effectively fulfill its roles and responsibilities related to the GCF, to create needed national participatory and stakeholder engagement processes, and to initiate preparation of a GCF Country Work Programme, aligned with the national adaptation and mitigation priorities, the Sustainable Development Goals and the GCF investment criteria.

 

Achieved outcomes:

 • Raised awareness and understanding of relevant stakeholders about the GCF and the Readiness process in the country;
 • Established country coordination mechanism and stakeholder consultative processes led by the NDA;
 • Priority sectors for climate action identified and criteria established for prioritizing project proposals developed in North Macedonia for GCF funding;
 • Established ‘no objection’procedure to guarantee country ownership of GCF climate projects;
 • Developed initial procedure for the monitoring, oversight and streamlining of climate finance in North Macedonia;
 • Raised awareness among national stakeholders on the Environmental and Social Safeguards (ESS) and gender standards to meet the GCF requirements;

 

More info: http://www.greendevelopment.mk/en

https://www.greenclimate.fund/countries/north-macedonia?f[]=field_subtype:307

 

English
АКТУЕЛНОСТИ: