Вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини се сретнаа со министерката Ал Мхери во Дубаи – Споделена е посветеноста кон креирање на одржливо општество отпорно кон климатските промени

23 Февруари 2022 година - Дубаи, Обединети Арапски Емирати


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, кој ја предводи официјалната Владина делегација за време на посетата на Обединетите Арапски Емирати, во рамките на оваа посета во Дубаи се сретна со Министерката за животна средина и климатски промени на ОАЕ, Н.Е. Мариам Бинт Мохамед Саед Хареб Ал Мхери, со која разговараа за остварувањето на 17-те дефинирани цели за одржлив развој на Обединетите нации, и нивното значење за борбата против климатските промени и за економскиот раст и развој.

Вицепремиерот информираше дека Северна Македонија е посветена на зачувавување на животната средина и создавање на одржлив еко систем и остварување на целите од Европскиот зелен договор, а во таа насока во подготовка е долгорочна Развојна стратегија во која треба да бидат инкорпорирани сите важни стратешки секторски документи и која ќе обезбеди одржлив, еколошки и забрзан раст на нашата земја.

Вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини во разговорите со министерката Ал Мхери истакнаа дека Северна Македонија веќе презема сериозни чекори кон намалувањето на загадувањето, пришто посочија дека во моментов во различни фази на реализација се голем број на проекти во енергетиката, особено проекти за инвестиции во производството од обновливи извори, како што се фотоволтаични системи и ветерни електрани, преку кои на среден и долг рок земјата ќе добие енергетска независност, еколошко и одржливо производство на електрична енергија.

Министерката за животна средина и климатски промени на Обединетите Арапски Емирати, Ал Мхери понуди да се разменат искуствата во екологијата и да се поддржат проектите за почиста животна средина и борбата со климатски промени и притоа ги истакна позитивните искуства на ОАЕ во одржливото земјоделство, како една од основните гранки кое може да се примени и во нашата земја.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Nuredini takohen me ministren Al Mheri në Dubai - Përkushtim për krijimin e një shoqërie të qëndrueshme rezistente ndaj ndryshimeve klimatike

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, i cili kryeson delegacionin zyrtar qeveritar gjatë vizitës së tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, ka takuar ministren e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Mariam Bint Mohamed Saed Hareb Al Mheri, me të cilën diskutuan për arritjen e 17 synimeve të përcaktuara të Kombeve të Bashkuara për zhvillim të qëndrueshëm, dhe rëndësinë e tyre në luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe rritjen dhe zhvillimin ekonomik.

Zëvendëskryeministri informoi se Maqedonia e Veriut është e përkushtuar për ruajtjen e mjedisit jetësor dhe krijimin e një ekosistem të qëndrueshëm dhe arritjen e qëllimeve të Marrëveshjes Evropiane të Gjelbër, dhe në këtë drejtim është duke u përgatitur një Strategji afatgjatë zhvillimore në të cilën duhet të gjitha dokumentet e rëndësishme strategjike sektoriale e cila do të sigurojë rritje të qëndrueshme, ekologjike dhe të përshpejtuar të vendit tonë.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Nuredini në bisedë me ministren Al Mheri theksuan se Maqedonia e Veriut tashmë është duke ndërmarrë hapa seriozë për uljen e ndotjes, duke theksuar se aktualisht në faza të ndryshme të zbatimit janë një sërë projektesh energjetike, veçanërisht projekte për investime në prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, si sistemet fotovoltaike dhe elektranat e erës, përmes të cilave në afat të mesëm dhe afatgjatë vendi do të fitojë pavarësinë energjetike, prodhimin miqësor ndaj mjedisit dhe të qëndrueshëm të energjisë elektrike.

Ministrja e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Al Mheri, ofroi shkëmbimin e eksperiencave në ekologji dhe mbështetjen e projekteve për një mjedis më të pastër dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike, ndërsa theksoi përvojat pozitive të EBA në bujqësinë e qëndrueshme, si një nga degët bazë që mund të aplikohet në vendin tonë

 

Линк до видео со инсерти од средбата на вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини со министерката Ал Мхери од ОАЕ / Linku për video me inserte nga takimi i zëvendëskryeministrit Bytyqi dhe ministrit Nuredini me ministren Al Mheri nga EBA

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: