Вицепремиерот Битиќи на средба со УО на Стопанска комора на Македонија: Четирите пакети економски мерки реализирани со 87% успешност, со нивна имплементација драстично се намалени негативните ефекти од кризата

15 април 2021


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи денес оствари он-лајн средба со Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, на која се дискутираше за моменталните состојби на економијата во земјата, реализацијата на четирите пакети економски мерки, статусот на мерките од петтиот пакет, како и за активностите кои ги презема Владата за унапредување на бизнис климата во земјата.

Вицепремиерот Битиќи се осврна на реализација на четирите пакети економски мерки и посочи дека тоа што мерките се креирани во инклузивен процес, преку консултации со сите засегнати чинители, придонесе да истите бидат реализирани со исклучителен успех, при што анализата на реализацијата покажува дека 87% од мерките се реализирани, што пак влијаеше на тоа да се минимизира негативниот ефект врз економијата. Битиќи додаде дека успешноста на мерките се гледа и во тоа што нивната имплементацијата придонела за намалување на падот на бруто домашниот производ од 4,2%, односно доколку истите не биле спроведени, падот на БДП би бил околу 8,7%, а со нивното реализирање, бруто домашниот производ бележи пад од 4,5%.

Битиќи нагласи дека Владата внимателно и постојано ги следи состојбите поврзани со кризата предизвикана од коронавирусот и дека навремено го креираше Петтиот пакет на мерки, кој на средината на февруари беше доставен до Собранието, за да се усвојат неколку закони кои се од голема важност за стопанството и граѓаните. Тој изрази надеж за деблокада на Собранието и посочи дека очекува во најбрзо време да се усвои Законот за финансиска поддршка за исплата за плати, при што рече дека со амандмански измени ќе се овозможи компаниите да може да аплицираат за поддршката до 30-ти април и на тој начин да им се излезе во пресрет на компаниите. Битиќи исто така рече дека со петтиот пакет на мерки се планира и нова кредитна линија од Развојната банка на Република Северна Македонија, во вредност од 10 милиони евра, со кои дополнително би се поддржала ликвидноста и би им се помогнало на компаниите.

На состанокот се дискутираше и за процесот за укинување или намалување на парафискалните давачки, којшто е веќе започнат и се спроведува во заедничка соработка помеѓу државните органи и бизнис секторот. Вицепремиерот информираше дека е започната и постапката за формирање на единствен регистар за државна помош, кој ќе биде единствената точка за сите информации поврзани со дрржавната помош, а со кој ќе се постигне хармонизација на планирањето и буџетирањето и ќе се добие транспарентен и отчетен систем за помошта која ја обезбедува државата кон компаниите.

Претставниците на Стопанската комора на Македонија беа известени дека во напредна фаза е и подготовката на измените и дополните на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со кои, поради кризата предизвикана од Ковид-19, ќе се олеснат условите за аплицирање и исплата на поддршката кон компаниите кои реализирале нови инвестиции.

Битиќи се осврна и на Законот за стратешки инвестиции, со кој се овозможува брза реализација на проекти кои се од јавен интерес и се проекти со кој се реализира инвестиција во висина од најмалку 100 милиони евра на територија на најмалку две или повеќе општини, најмалку 50 милиони евра во општините со седиште во град, општините во градот Скопје и градот Скопје или најмалку 30 милиони евра во општини со седиште во село.

Вицепремиерот информираше дека од јануари 2021 година е започнат процесот на информирање на сите засегнати страни за креирање на долгорочната Националната развојна стратегија 2021-2041 на Република Северна Македонија, со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство и Организацијата на Обединети Нации, претставувана од канцеларијата на УНДП во земјата. Тој кажа дека процесот на креирање на Националната развојна стратегија ќе се одвива во две фази, од кои во првата фаза ќе се дефинира медотодолијата и оперативната структура која ќе ја развива стратегијата, додека втората фаза ќе биде развојот на стратегијата. Вицепремиерот Битиќи нагласи дека Националната развојна стратегија треба да отслика мрѓугенерациски, родов, меѓутнички, меѓупартиски и долгорочен консензус за приоритетите на државата, со цел да се обезбеди инклузивен, зелен и одржлив развој за сите, а особено за ранливите категории на граѓани. Во рамки на овој проект исто така ќе сеидентификуваат и зајакнат врските помеѓу сите останати стратешки важни процеси  кои се одвиваат во државата, првенствено интеграцијата во ЕУ и Агендата 2030 за одржлив развој.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në një takim me Bordin Drejtues të Odës ekonomike të Maqedonisë: Katër pakot e masave ekonomike të realizuara me 87% sukses, me implementimin e tyre në mënyrë drastike janë zvogëluar efektet negative të krizës

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi sot pati një mbledhje online me Bordin Drejtues të Odës ekonomike të Maqedonisë, ku diskutoi për gjendjet momentale të ekonomisë në vend, realizimin e katër pakove të masave ekonomike, statusin e masave nga pakoja e pestë, si dhe për aktivitetet të cilat i ndërmerr Qeveria për avancimin e klimës së biznesit në vend.

Zëvendëskryeministri Bytyqi iu referua realizimit të katër pakove të masave ekonomike dhe theksoi se masat u përpiluan në një proces gjithëpërfshirës, përmes konsultimeve me të gjithë faktorët e prekur, kontribuoi që të njëjtat të realizohen me një sukses të jashtëzakonshëm, me ç’rast analiza e realizimit tregon se 87 % e masave u realizuan, gjë që ndikoi në minimizimin e efektit negativ në ekonomi. Bytyqi shtoi se suksesi i masave mund të shihet në faktin se implementimi i tyre kontribuoi në zvogëlimin e rënies e produktit të brendshëm bruto me 4,.2%, gjegjësisht nëse ato nuk do të zbatoheshin, rënia e PBB-së do të ishte rreth 8,7%, kurse me realizimin e tyre, produkti i brendshëm bruto shënoi rënie prej 4,5%.

Bytyqi theksoi se Qeveria me vëmendje dhe vazhdimisht ndjek gjendjet në lidhje me krizën e shkaktuar nga koronavirusi dhe se me kohë përpiloi Pakon e pestë të masave, e cila Kuvendit iu dorëzua në mes të muajit shkurt, për t’u miratuar disa ligje që kanë një rëndësi të madhe për ekonominë dhe qytetarët. Me shpresë për zhbllokimin e Kuvendit tregoi se pret që Ligji për mbështetjen financiare për pagesën e rrogave të miratohet sa më shpejt të jetë e mundur, duke shtuar se ndryshimet me amendamente do të lejojnë që kompanitë të aplikojnë për mbështetje deri më 30 prill dhe në atë mënyrë t’u dilet karshi kompanive. Bytyqi gjithashtu tha se me Pakon e pestë të masave planifikohet një linjë e re kreditore nga Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me vlerë prej 10 milionë euro, me çka në mënyrë plotësuese do të mbështetej likuiditeti dhe do t’u ndihmohej kompanive.

Në mbledhje u diskutua edhe për procesin e heqjes ose zvogëlimit të taksave parafiskale, i cili tashmë ka filluar dhe po zbatohet në bashkëpunim të përbashkët midis organeve shtetërore dhe sektorit të biznesit. Zëvendëskryeministri informoi se ka filluar procedura për formimin e një regjistri unik për ndihmën shtetërore, i cili do të jetë pika e vetme për të gjitha informacionet në lidhje me ndihmën shtetërore, e cila do të harmonizojë planifikimin dhe buxhetimin dhe do të fitohet një sistem transparent dhe të përgjegjshëm për ndihmën të cilën shteti ua siguron kompanive.

Përfaqësuesit e Odës ekonomike të Maqedonisë u njoftuan se në fazë të avancuar është përgatitja e ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për mbështetjen financiare të investimeve, me të cilat, për shkak të krizës së shkaktuar nga Covid-19, do të lehtësohen kushtet për aplikim dhe pagesë të mbështetjes për kompanitë të cilët realizuan investime të reja.

Bytyqi gjithashtu iu referua Ligjit për investime strategjike, i cili mundëson realizimin e shpejtë të projekteve që janë me interes publik dhe janë projekte që realizojnë investime në vlerë prej së paku 100 milionë euro në territorin e së paku dy ose më shumë komunave, së paku 50 milionë euro në komunat me qendër në qytet, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit ose të paktën 30 milionë euro në komunat me qendër në fshat.

Zëvendëskryeministri informoi se nga janari i vitit 2021 ka filluar procesi i informimit të të gjithë palëve të prekura për përpilimin e Strategjisë afatgjate kombëtare të zhvillimit 2021-2041 të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar dhe Kombeve të Bashkuara, përfaqësuar nga Zyra e UNDP-së në vend. Ai tha se procesi i krijimit të Strategjisë kombëtare të zhvillimit do të zhvillohet në dy faza, nga të cilat faza e parë do të përcaktojë metodologjinë dhe strukturën operacionale që do të zhvillojë strategjinë, ndërsa faza e dytë do të jetë zhvillimi i strategjisë. Zëvendëskryeministri Bytyqi theksoi se Strategjia kombëtare e zhvillimit duhet të pasqyrojë konsensusin ndërmjet gjeneratave, gjinor, ndëretnik, ndërpartiak dhe afatgjatë për prioritetet e vendit, me qëllim që të sigurojë një zhvillim gjithëpërfshirës, të gjelbër dhe të qëndrueshëm për të gjithë, veçanërisht për kategoritë e ndjeshme të qytetarëve. Ky projekt gjithashtu do të identifikojë dhe forcojë lidhjet midis të gjitha proceseve të tjera të rëndësishme strategjike që ndodhin në vend, kryesisht integrimin në BE dhe Agjendën 2030 për zhvillim të qëndrueshëm.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: