Вицепремиерот Битиќи на „Форумот на добри компании“: Владата е фокусирана на развојот на социјалното претриемништво, создаваме можности за секого

15 април 2021


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи на покана на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Јавност“ и Германското здружение за меѓународна соработка (GIZ), се обрати на „Форумот на добри компании“, одржан преку видео конференциска врска, каде зборуваше за предизвиците со кои се соочува општеството во период на кризата со пандемијата од Ковид – 19, како и за преземените активности од страна на Владата за надминување на овие предизвици, закрепнувањето во пост-ковид периодот и одржливиот и инклузивен развој на Република Северна Македонија.

Вицепремиерот, во своето воведно излагање посочи дека ковид кризата имаше особено влијание на ранливите групи на граѓани. Една од поуките коишто се извлечени и кои што произлегуваат од оваа криза е дека и внатрешните проблеми на земјите се совпаѓаат со проблемите на глобален план и токму затоа е особено важно да се работи на надминување на проблемите и предизвиците со инклузивен пристап, а основните вредности секогаш мора да се засноваат на идејата да се грижиме едни за други.

„Верувам дека светската економија ќе има сериозно поместување кон социјалната економија, каде што центарот на вниманието ќе им припаѓаат на општествено одговорните компании, оние кои работат за добро на општеството, а кои преку генерирање профит создаваат можности од голема важност за ранливите групи на општеството. Социјалното претприемништво е нешто на што сите треба да се фокусираме. Верувам дека во светот има многу неискористени можности на полето и дека многу идеи ќе бидат претворени во големи социјални бизниси кои ќе одговорат на многу социјални предизвици, помагајќи му на општеството да стане посилно, подобро и поразновидно. Владата на Северна Македонија го препозна големиот потенцијал на социјалното претприемништво и ние сме подготвени да го прилагодиме нашиот систем за нови идеи и нови начини на создавање бизнис со цел да изградиме инклузивно општество“, нагласи Битиќи.

Битиќи потстети дека од 2018 година, Владата на Република Северна Македонија, преку Националниот совет за одржлив развој, ја потврди заложбата за спроведување на Агендата на Обединетите нации 2030 година и ја истакна важноста за стабилна интеграција на Целите за одржлив развој во националните стратешки документи и локалните планови.

„Ние сме посветени на постигнување на 17-те цели како дел од Агендата 2030 година, универзална рамка за зајакнување на колективните активности кон остварување на заедничките цели и предизвици. Работиме со голем фокус на намалување на сиромаштијата, подобрување на здравјето и добивање благосостојба, подобрување на квалитетот на образованието, добивање почиста животна средина преку создавање на одржливи градови и заедници со достапна и чиста енергија, подигање на климатската свест и акција, намалување на нееднаквоста и родова еднаквост, создавање мир, правда и силни институции заедно со пристојна работа и економски раст и зајакнување на индустријата, иновациите и инфраструктурата“, додаде Битиќи.

Вицепремиерот уште еднаш се осврна на инклузивноста кон која пристапува Владата во процесот на креирање на национални стратегии, политики и мерки и посочи дека најдобрите решенија и победи се добиваат кога во нивно создавање се работи зедно.

„Иднината лежи во подобрувањето на светот, а подобрувањето на светот ќе биде можно само ако сите станеме обединети, работиме заедно и тежнееме кон истите цели, создавајќи можности за секого и имајќи голема свесност дека секој заслужува да биде вклучен “, заврши вицепремиерот Битиќи во своето воведно обраќање на „Форумот на добри компании“.

На овој форум свое обраќање имаше и амбасадорката на СР Германија во нашата земја, Н.Е.Анке Холштајн, како и извршната директорка на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Јавност“, Климентина Илиевски, а на панелите планирани по официјалното обраќање, дискутираат и ретставници на реномираните меѓународни компании Икеа и Декталон, претставници од Меѓународната организација на трудот (ILO) и Европската комисија, како и други реномирани говорници.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në “Forumin e kompanive të mira”: E ardhmja është krijimi i mundësive për të gjithë, duke qenë të vetëdijshëm se secili meriton të përfshihet

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, me ftesë të Asociacionit për kërkime, komunikime dhe zhvillim “Javnost” dhe Shoqatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ), iu drejtua “Forumit të kompanive të mira”, të mbajtur përmes video konferencës, ku ai foli për sfidat me të cilat përballet shoqëria gjatë krizës me pandeminë e Covid-19, si dhe aktivitetet e ndërmarra nga Qeveria për tejkalimin e këtyre sfidave, rimëkëmbjen në periudhën post-Covid dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryeministri, në fjalën e tij hyrëse theksoi se kriza Covid kishte një ndikim të veçantë në grupet e lëndueshme të qytetarëve. Një nga mësimet e nxjerra nga kjo krizë është se problemet e brendshme të vendeve përkojnë me problemet e nivelit global dhe kjo është arsyeja pse është veçanërisht e rëndësishme të punohet në tejkalimin e problemeve dhe sfidave me një qasje gjithëpërfshirëse, kurse vlerat themelore gjithmonë duhet të bazohen në idenë që të kujdesemi për njëri-tjetrin.

“Besoj se ekonomia botërore do të ketë një zhvendosje serioze drejt një ekonomie sociale, ku fokusi do të përqendrohet në kompanitë me përgjegjësi shoqërore, ata që punojnë për të mirën e shoqërisë, dhe të cilët, duke gjeneruar fitime, krijojnë mundësi me rëndësi të madhe për grupe të lëndueshme në shoqëri“. Sipërmarrësia sociale është diçka në të cilën të gjithë duhet të përqendrohemi. Besoj se në botë ka shumë mundësi të pashfrytëzuara në këtë fushë dhe se shumë ide do të shndërrohen në biznese të mëdha sociale që do t’i përgjigjen shumë sfidave sociale, duke ndihmuar shoqërinë të bëhet më e fortë, më e mirë dhe më e llojllojshme. Qeveria e Maqedonisë së Veriut njohu potencialin e madh të sipërmarrësisë sociale dhe ne jemi të gatshëm të përshtatim sistemin tonë për ide të reja dhe mënyra të reja të krijimit të biznesit me qëllim të ndërtimit të një shoqërie gjithëpërfshirëse”, tha Bytyqi.

Bytyqi kujtoi se nga viti 2018, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes Këshillit kombëtar për zhvillim të qëndrueshëm, konfirmoi angazhimin për zbatimin e Agjendës së Kombeve të Bashkuara 2030 dhe theksoi rëndësinë e integrimit stabil të Qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në dokumentet strategjike kombëtare dhe planet lokale.

“Jemi të përkushtuar për arritjen e 17 qëllimeve si pjesë e Agjendës 2030, një kornizë universale për forcimin e veprimit kolektiv drejt arritjes së qëllimeve dhe sfidave të përbashkëta. Punojmë me një fokus të fortë në uljen e varfërisë, përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies, përmirësimin e cilësisë së arsimit, krijimin e një mjedisi më të pastër duke krijuar qytete dhe komunitete të qëndrueshme me energji të arritshme dhe të pastër, ngritjen e vetëdijes dhe aksionit klimatik, uljen e pabarazisë dhe barazisë gjinore, krijimin e paqes, drejtësisë dhe institucioneve të forta së bashku me punën e denjë dhe rritjen ekonomike dhe forcimin e industrisë, inovacioneve dhe infrastrukturës”, shtoi Bytyqi.

Zëvendëskryeministri edhe një herë iu referua gjithëpërfshirjes ndaj së cilës qaset Qeveria në procesin e krijimit të strategjive, politikave dhe masave kombëtare dhe vuri në dukje se zgjidhjet dhe fitoret më të mira arrihen kur punojmë së bashku për t’i krijuar ato.
“E ardhmja qëndron në përmirësimin e botës dhe përmirësimi i botës do të jetë i mundur vetëm nëse të gjithë bëhemi bashkë, punojmë së bashku dhe përpiqemi për të njëjtat qëllime, duke krijuar mundësi për të gjithë dhe duke qenë të vetëdijshëm se secili meriton të përfshihet”, përfundoi fjalimin hyrës zëvendëskryeministri Bytyqi në “Forumin e kompanive të mira”.

Këtij forumi iu drejtua edhe ambasadorja i Republikës Federale të Gjermanisë në vendin tonë, Anke Holshtajn, si dhe drejtorja ekzekutive e Asociacionit për kërkime, komunikime dhe zhvillim “Javnost”, Klimentina Ilievski, kurse në panelet e planifikuara pas fjalimit oficial, diskutuan edhe përfaqësues të kompanive të njohura ndërkombëtare Ikea dhe Dektalon, përfaqësues të Organizatës ndërkombëtare të punës (ILO) dhe Komisionit Evropian, si dhe folës të tjerë të njohur.
 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: