Презентиран Оперативниот план за 2021 година - За активни програми и мерки за вработување издвоени се 24,5 милиони евра за опфат на 10.279 граѓани

11 март 2021


Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги за пазарот на трудот оваа година изнесува 1,5 милијарди денари и со него ќе бидат опфатени 10.279 лица, информираа на прес-конференција заменик-претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Фатмир Битиќи, министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска, директорот на Агенцијата за вработување Абдуш Демири и постојаната претставничка на Програмата за развој на ОН, Нарине Сахакјан.

„Со вкупен буџет од околу 24,5 милиони евра, овогодинешниот Оперативен план ќе го зајакне и поддржи пазарот на трудот во земјава за надминување на последиците од Ковид кризата“, истакна заменик-претседателот Битиќи.

Тој посочи дека важно при имплементацијата на овогодинешниот Оперативен план е тоа што тој ќе биде поддршка на оние кои ги изгубија своите работни места во кризата, нивното враќање на пазарот на трудот е инклузивно и поттикнува рамномерен регионален развој.

„Целта на овие принципи е да се постигне рамномерна поддршка со Оперативниот план, која нема да биде селективна и која ќе ги опфаќа сите категории на граѓани. Владата ги креира економските мерки за спас на секое работно место, но никој нема да биде оставен сам. Оние кои во оваа криза ги изгубија своите работни места ќе бидат опфатени со овој Оперативен план, но и не само тој. Во моментов здравјето на граѓаните е приоритет, се останато ќе надокнадиме заедно“, истакна Битиќи.

„Целта на Оперативниот план е различни ранливи категории на невработени лица, млади лица, жени, лица со попреченост, лица кои ја загубиле работата поради корона кризата, побрзо и полесно да пристапат на пазарот на трудот“, потенцираше министерката Шахпаска.

Таа посочи  дека во соработка со Агенцијата за вработување годинешниот Оперативен план е креиран во согласност со потребите на невработените лица и на претприемачите, со единствена цел да се обезбеди поголема вработливост и намалување на невработеноста, како и вадење на граѓаните од социјален ризик.  

„Преку мерката „Економија на грижа“, односно Обука и вработување на лица за услуги на грижа во заедницата за лица со попреченост и лица со хронична болест, обезбедуваме обука за невработени лица за стекнување стручни квалификации и вештини. Во наредните 10 месеци тие ќе обезбедуваат грижа за лицата со попреченост и за лицата со хронични болести и за тоа ќе добиваат месечен надоместок од 30.780 денари. Со оваа мерка се опфатени 150 лица“, посочи Шахпаска.

„Програмата за развој на Обединетите нации оваа година ќе се вклучи во реализацијата на Оперативниот план со сет нови иновативни мерки фокусирани на економијата на грижа при што на најранливите категории невработени лица ќе им се понудат механизми за активирање на пазарот на трудот. Екомонското зајакнување на жените е важна област во работењето на УНДП, и токму затоа овие активности ќе опфатат нови начини за зајакнување на позицијата на жената на пазарот на трудот.  Во исто време ќе се понудат подобри социјални услови за најранливите, а од друга страна ќе се отворат нови работни места за жени кои претходно биле оптоварени со неплатена работа“, истакна Нарине Сахакјан, постојана претставничка на Програмата за развој на Обединетите нации во државата.

Директорот на Агенцијата за вработување, Абдуш Демири истакна дека Агенцијата за вработување во целост е подготвена за имплементацијата на Оперативниот план за вработување за 2021 година кој содржи програми и мерки кои ќе обезбедат создавање и поддршка за креирање на нови работни места и зголемување на вработливоста на невработените лица.

„Почнувајќи од денес невработените лица и работодавачите ќе може да аплицираат за програмите и мерките за вработување за кои утрово ги објавивме јавните огласи, односно за програмата Самовработување, мерката Субвенционирање на плати, програмата Практиканство, мерката Обука на работно место за познат работодавач и програмата Јавни Работи“, информираше Демири.

 
*****

Plani operativ për vitin 2021 i prezantuar - për programet dhe masat aktive të punësimit. Janë ndarë 24.5 milionë euro për përfshirjen e 10.279 qytetarëve 

 

Plani operativ i programeve dhe i masave aktive të punësimit dhe i shërbimeve të tregut të punës këtë vit arrin në 1.5 miliardë denarë dhe do të përfshijë 10.279 persona, informuan në konferencën për shtyp, zëvendëskryeministri i Çështjeve Ekonomike Fatmir Bytyqi, Ministrja e Punës dhe e Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, Drejtori i Agjencisë së Punësimit, Abdush Demiri dhe përfaqësuesja e përhershme e Programit për Zhvillim të KB-së, Narine Sahakyan.

"Me një buxhet të përgjithshëm prej rreth 24.5 milion euro, Plani i ri operativ i këtij viti do të forcojë dhe mbështesë tregun e punës në vend, për të tejkaluar pasojat e krizës së Covid-19," theksoi zëvendëskryeministri Bytyqi.  
Ai vuri në dukje se gjëja e rëndësishme në implementimin e Planit operativ të këtij viti është se ai do të jetë një mbështetje për ata që humbën vendet e tyre të punës gjatë kësaj krize. Kthimi i tyre në tregun e punës është gjithëpërfshirës dhe inkurajon zhvillimin e barabartë rajonal.
“Qëllimi i këtyre parimeve është që të arrihet një mbështetje e barabartë me Planin operativ, i cili nuk do të jetë selektiv dhe do të mbulojë të gjitha kategoritë e qytetarëve. Qeveria i krijon masat ekonomike për të shpëtuar çdo vend pune, por askush nuk do të mbetet vetëm. Ata që humbën punën gjatë kësaj krizë do të përfshihen në këtë Plan operativ dhe jo vetëm kjo. Për momentin, shëndeti i qytetarëve është një prioritet, gjithçka tjetër do të kompensojmë së bashku,” tha mes tjerash Bytyqi. 

"Qëllimi i Planit Operativ është që kategorive të ndryshme të rrezikuara të të papunë, të rinjve, grave, njerëzve me aftësi të kufizuar, njerëzve që humbën vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë, që më lehtë dhe më shpejtë të hynë në tregun e punës ", theksoi ministrja Shahpaska.
Ajo theksoi se në bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit, Plani operativ i këtij viti u krijua në përputhje me nevojat e të papunëve dhe sipërmarrësve, me qëllimin e vetëm për të siguruar punësueshmëri më të madhe dhe uljen e papunësisë, si dhe nxjerrjen e qytetarëve nga rreziqet sociale.

Nëpërmjet masës "Ekonomia e kujdesit", përkatësisht Trajnimi dhe punësimi i personave për shërbime të kujdesit komunitar ndaj personave me aftësi të kufizuar dhe personave me sëmundje kronike, ofrojmë trajnime për të papunët të cilët duan të përfitojnë kualifikime dhe aftësi profesionale. Në dhjetë muajt e ardhshëm, ata do të ofrojnë kujdes për personat me aftësi të kufizuar dhe personat me sëmundje kronike dhe për këtë do të marrin ndihmë mujore prej 30.780 denarë. "Kjo masë ka përfshirë 150 njerëz," theksoi Shahpaska.
“Këtë vit, Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara do të përfshihet në zbatimin e Planit operativ me një sërë masash të reja inovative të fokusuara në ekonominë e kujdesit, ku kategorive më të rrezikuara të të papunëve do t'u ofrohen mekanizma për t’i aktivizuar në tregun e punës. Përforcimi ekonomik i grave është një fushë e rëndësishme në punën e UNDP-së, dhe kjo është arsyeja pse këto aktivitete do të përfshijnë mënyra të reja për të forcuar pozicionin e grave në tregun e punës. Në të njëjtën kohë, do të ofrohen kushte më të mira sociale për më të rrezikuarit, dhe nga ana tjetër, do të hapen vende të reja pune për gratë që më parë ishin të ngarkuara me punë të papaguar,"tha Narine Sahakyan, përfaqësuese e përhershme e Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara në vend. 

Drejtori i APRMV-së Abdush Demiri theksoi se Agjencia e Punësimit është plotësisht e përgatitur për realizimin e Planit operativ të Punësimit për vitin 2021  i cili përmban programe dhe masa që do të sigurojnë krijimin dhe mbështetjen e vendeve të punës dhe rritjen e punësueshmërisë së të papunëve.

“Duke filluar nga sot të papunët dhe punëdhënësit do të mund të aplikojnë për programet dhe masat e punësimit për të cilat këtë mëngjes APRMV-ja shpalli konkurset publike, përkatësisht për Programin e vetëpunësimit, Masën e subvencionimit të rrogave, Programin e punës praktike, Masën e trajnim në vend të punës për një punëdhënës të njohur dhe Programin e punëve publike” informoi Demiri. 

 

 

Линк до видео од промоцијата на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2021:

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: