Национална стратегија за конкурентност на македонската економија

Конкурентноста на македонската економија, производство на производи со додадена вредност и зголемена продуктивност на македонските компании се основа за раст и развој на националната економија. Поаѓајќи од ова, Стратегијата за конкурентност на македонската економија дефинира седум области на делување: бизнис опкружување, претприемништво и развој на МСП, извоз и интернационализација, странски директни инвестиции, вештини и претприемничка работна сила, индустриска политика и пристап до финансии.

 

 

English