Вицепремиерот Битиќи и министерот Бектеши на заедничка прес конференција - Радијаторите и домовите на граѓаните ќе останат топли до крајот на грејната сезона

14 Јануари 2022 година


„Владата го заштити интересот на граѓаните и преку процес на преговори и договори со вклучените страни, најде најсоодветно решение за надминување на проблемот со снабдување на топлинска енергија на домовите на граѓаните од Скопје. Домовите на Скопјани остануваа загреани до крајот на грејната сезона“, потенцираа за време на заедничката прес конференција заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и министерот за економија Крешник Бектеши, која се одржа по 134-та седница на Владата на која се усвои Уредбата за прогласување кризна состојба заради нарушување на снабдувањето со топлинска енергија.

Вицепремиерот Битиќи зборувајќи на прес конференцијата посочи дека изминатите денови имаше јавни превирања за тоа каде припаѓа одговорноста за решавањето на проблемот со снабдување со топлинска енергија и нагласи дека покрај тоа што обезбедувањето на топлинска енергија е јавна комунална обврска на Градот Скопје, сепак одговорно е потребата на граѓаните да е на прво место и Владата ги презема потребните чекори за да им излезе во пресрет на потребите на граѓаните.

„Во последните две недели сите економски ресори во Владата имавме редовни состаноци на кои се разгледуваа сите опции и можни решенија и верувам дека го најдовме најпрагматичното решение кое ги искористува сите законски можности со единствена цел, заштита на граѓаните. Вчера Владата донесе одлука во која што побара од ТЕ-ТО да снабдува електрична енергија и пареа како енергенс за БЕГ во временски период од 5 часот наутро до 1 часот по полноќ. Денеска, ТЕ-ТО ја прифати вчерашната одлука на Владата и веќе од вечерва од 22 часот ќе почне да испорачува електрична енергија кон ЕСМ, а со тоа ќе обезбеди дополнителна топлинска енергија за граѓаните и тоа ќе го продолжи до крајот на грејната сезона. Владата во процесот на преговори со БЕГ и ТЕТО го заштити интересот на граѓаните и тие можат да бидат спокојни дека домовите ќе им останат топли“, подвлече вицепремиерот Битиќи.

Министерот за економија, Крешник Бектеши, се осврна на Уредбата за прогласување кризна состојба заради нарушување на снабдувањето со топлинска енергија, која беше усвоена на Владината седница, која се одржа непосредно пред прес конференцијата.

„Согласно оваа Уредба ќе биде донесена Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија за што деталите ќе бидат дополнително утврдени.

Со цел надминување на состојбите, Владата ќе обезбеди финансиски средства со кои ќе се субвенционира сметките за топлинска енергија на граѓаните. Мерките кои се составен дел од Уредбата овозможуваат Владата преку ЕСМ да го стабилизира пазарот на топлинска енергија“, започна министерот и додаде дека во насока на стабилизирање АД ЕСМ денес потпиша Договор за набавка на електрична енергија со ТЕ-ТО до 31.01.2022 година.

За реализација на овој договор ТЕ-ТО ќе произведе дополнителни количини на топлинска енергија покрај електричната, со што ќе се овозможи континуирано квалитетно и економски исплатливо снабдувањето во овој период.

„ТЕ-ТО има сигурен извор на гас и може да работи без пречки, во периодов има активни договори за продажба на електрична енергија и ќе работи дополнително за време на викенд, а произведената електрична енегија ќе ја купува АД ЕСМ. Дополнително ТЕ-ТОнаместо до 21.00 ќе работи до 01.00 после полноќ и со оваа ќе се произведе потребната топлинска енергија. До крај на грејната сезона се планира целокупната произведена електрична енергија од ТЕ-ТО да ја превземе АД ЕСМ со што ке има доволно топлинска енергија за БЕГ“, посочи Бектеши.

Министерот извести дека БЕГ ја информираше Владата дека не се во можност да работат самостојно и за таа цел побарале од Владата принудно да управува со компанијата, по што е донесена одлука за склучување на договор за деловно техничка соработка помеѓу БЕГ и АД ЕСМ, а исто таква одлука ќе биде донесена во многу кус рок за да се склучи договор за техничка соработка помеѓу АД Скопје Север и АД ЕСМ.

„АД ЕСМ ќе го менаџира целокупното финансиско работење преку посебна сметка и за истото ке доставува извештаи до Владата. АД ЕСМ веќе поседува лиценци за топлинска енергија и истите ке биде проширени“, информираше Бектеши и додаде„Ова решение кое што го постигнавме денеска обезбедува непрекината испорака на топлинска енергија за сите домаќинства во Градот Скопје и општините“.

На прес конференцијата која се одржа во Владата на Република Северна Македонија, присуствуваа и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимоски, генералниот директор на АД ЕСМ, Васко Ковачевски, генералниот директор на БЕГ, Димитар Кочовски и претставник на ТЕ-ТО.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Bekteshi në konferencë të përbashkët për shtyp - Radiatorët dhe shtëpitë e qytetarëve do të qëndrojnë të ngrohta deri në fund të sezonit të ngrohjes

 

“Qeveria mbrojti interesat e qytetarëve dhe përmes procesit të negociatave dhe marrëveshjeve me palët e përfshira, gjeti zgjidhjen më të përshtatshme për tejkalimin e problemit me furnizimin me ngrohje të banesave të qytetarëve të Shkupit. Banesat e qytetarëve të Shkupit qëndrojnë të ngrohura deri në fund të sezonit të ngrohjes”, theksuan në konferencën e përbashkët për shtyp, zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi  dhe ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, e cila u mbajt pas seancës së 134 të Qeverisë në të cilën u miratua Dekreti për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të ndërprerjes së furnizimit me ngrohje.

Në konferencën për shtyp, zëvendëskryeministri Bytyqi theksoi se ditëve të fundit ka pasur trazira publike se kujt i takon përgjegjësia për zgjidhjen e problemit të furnizimit me ngrohje dhe theksoi se përkundër faktit se furnizimi me ngrohje është obligim komunal i Qytetit të Shkupit, nevoja që qytetarët të jenë në radhë të parë dhe Qeveria po ndërmerr hapat e duhur për t'iu përgjigjur nevojave të qytetarëve.

“Në dy javët e fundit të gjithë resorët ekonomikë në Qeveri kanë pasur takime të rregullta ku janë diskutuar të gjitha opsionet dhe zgjidhjet e mundshme dhe besoj se kemi gjetur zgjidhjen më pragmatike që i shfrytëzon të gjitha mundësitë ligjore me të vetmin qëllim mbrojtjen e qytetarëve. Qeveria dje ka marrë një vendim me të cilin ka kërkuar që TE-TO të furnizojë me energji elektrike dhe avull si lëndë djegëse për BEG në periudhën prej orës 5 të mëngjesit deri në ora 1 pas mesnatës. TE-TO sot e ka pranuar vendimin e djeshëm të Qeverisë dhe nga sonte në ora 22:00 do të fillojë me shpërndarjen e energjisë elektrike në EMV dhe në këtë mënyrë do të sigurojë ngrohje shtesë për qytetarët dhe do të vazhdojë deri në fund të sezonit të ngrohjes. Qeveria në procesin e negociatave me BEG dhe TETO mbrojti interesat e qytetarëve dhe ata mund të jenë të sigurt se shtëpitë e tyre do të jenë të ngrohta”, nënvizoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, iu referua Dekretit për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të ndërprerjes së furnizimit me ngrohje, i cili u miratua në seancën e Qeverisë, e cila u mbajt pak para konferencës për shtyp.

“Konform këtij Dekreti do të merret Vendim për ekzistimin e situatës së krizës në furnizimin me ngrohje, për të cilën detajet do të përcaktohen më tej.

Për tejkalimin e situatës, Qeveria do të sigurojë mjete për subvencionimin e faturave të ngrohjes së qytetarëve. Masat që janë pjesë përbërëse e Dekretit i mundësojnë Qeverisë përmes EMV-së që të stabilizojë tregun e ngrohjes”, filloi ministri dhe shtoi se për të stabilizuar SHA EMV sot nënshkroi marrëveshjen për prokurimin e energjisë elektrike me TE-TO deri më 31.01.2022.

Për realizimin e kësaj marrëveshjeje, TE-TO përveç energjisë elektrike do të prodhojë edhe sasi shtesë të energjisë termike, e cila do të mundësojë furnizim të vazhdueshëm cilësor dhe ekonomikisht të qëndrueshëm në këtë periudhë.

“TE-TO ka burim të sigurt të gazit dhe mund të punojë pa pengesa, në këtë periudhë ka kontrata aktive për shitjen e energjisë elektrike dhe do të punojë në mënyrë plotësuese gjatë fundjavës, kurse energjia elektrike e prodhuar do të blihet nga SHA EMV. Gjithashtu, TE-TO në vend se deri ora 21.00 do të punojë deri në orën 01.00 pas mesnate dhe kjo do të prodhojë energjinë e nevojshme termike. Deri në fund të sezonit të ngrohjes, është planifikuar që e gjithë energjia elektrike e prodhuar nga TE-TO të merret nga SHA EMV, e cila do të ketë energji termike të mjaftueshme për BEG”, theksoi Bekteshi.

Ministri informoi se BEG ka njoftuar Qeverinë se nuk janë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe për këtë qëllim kanë kërkuar nga Qeveria që detyrimisht të menaxhojë kompaninë, pas së cilës është marrë vendim për lidhjen e marrëveshjes për bashkëpunim afarist dhe teknik në mes BEG dhe SHA EMV , dhe në një kohë shumë të shkurtër do të merret vendim për lidhjen e marrëveshjes për bashkëpunim teknik ndërmjet SHA Shkup Veri dhe SHA EMV.

SHA EMV do të menaxhojë të gjitha operacionet financiare përmes një llogarie të veçantë dhe do të dorëzojë raporte në Qeveri. SHA EMV tashmë ka licenca për ngrohje dhe ato do të zgjerohen”, informoi Bekteshi dhe shtoi: “Kjo zgjidhje që e arritëm sot siguron furnizim të pandërprerë të ngrohjes për të gjitha amvisëritë në Qytetin e Shkupit dhe komunat”. 

Në konferencën për shtyp të mbajtur në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë kryetari i Komisionit Rregullativ për Energji, Marko Bislimoski, drejtori i përgjithshëm i SHA EMV, Vasko Kovaçevski, drejtori i përgjithshëm i BEG, Dimitar Koçovski dhe përfaqësuesi i TE-TO.

 

 

Линк до видео од прес-конференцијата на македонски јазик

Линк до видео од прес-конференцијата на албански јазик

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: