Вицепремиерот Битиќи на Комисијата за јавно-приватен дијалог – Владата внимателно ја следи енергетската криза, навремено се носат мерки за ублажување и надминување на состојбите

17 Декември 2021 година


Во рамките на континуираниот процес на дијалог и дискусија помеѓу Владата и другите органи на државна управа со преставниците на бизнис секторот, во Владата на Република Северна Македонија се одржа редовна седница на Комисијата за јавно-приватен дијалог со која ко-претседаваше Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, а присуствуваа и заменикот министер за информатичко општество и администрација, Александар Бајдевски, државната секретарка во министерството за економија Размена Чекиќ Дуровиќ, директорот на Бирото за јавни набавки, Борче Хаџиев, советникот на претседателот на Владата Милан Живковиќ, претставници од Министерството за труд и социјална политика, како и претседателите на стопанските комори, членки на Платформата за јавно-приватен дијалог Трајан Ангелоски (Сојуз на стопански комори), Неби Хоџа (Стопанска комора на Северозападна Македонија), Анета Антова Пешева (МАСИТ) и претставникот на Стопанска комора на Северна Македонија, Зоран Јовановски.

На седница се дискутираше за повеќе актуелни теми поврзани со економијата, како што се активностите кои ги презема Владата во однос на актуелната енергетска криза, за измените во однос на „недела неработен ден“ и за статусот на подготовка на новиот системски Закон за работни односи, процесот на намалување на бројот и износот за парафискалните давачки, дигитализација во администрацијата и други теми кои се во интерес на стопанството и економскиот развој на Република Северна Македонија.

Вицепремиерот Битиќи и државната секретарка Чекиќ Дуровиќ на почетокот ги информираа присутните за активностите преземени од Владата, министерството за економија и другите државни институции кои имаат надлежности во електро-енергетскиот сектор, при што констатираа дека се прават напори да се максимизира производството на електрична енергија од домашни производители. Присутните беа известени дека Владата будно ја следи состојбата и редовно одржува состаноци на кои се дискутираат чекорите потребни да се амортизира состојбата која е предизвикана од енергетската криза во Европа, при што се ставени во функција термо електраните во Битола, Осломеј и Неготино, се следи операционализација на планот за набавка на ресурсите потребни овие капацитети да работат непречено, паралелно се работи на зголемување на производсвото на електрична енергија од обновливи извори, пришто веќе се усвоени четири стратешки проекти за изградба на вакви големи капацитети (фотонапонски централи и ветерни електрани), а се планираат и други мерки со кои ќе се заштитат граѓаните, особено ранливите потрошувачи од евентуалните покачувања на цената на струјата.

Заменикот министер за информатичко општество и администрација Бајдевски, во однос на активностите за дигитализација на администрацијата, посочи дека во изминатиот период се направени сериозни чекори напред, а информираше дека во 2022 година се планира во системот на интероперабилност од сегашните 30 државни институции да бидат поврзани 100 државни институции, додека во системот за управување со документи од сегашните 20 институции, да се поврзат околу 300, со што значително ќе се подобри ефикасноста и ефективноста при постапувањето на државните органи.

Во однос на „недела неработен ден“, соопштено е дека се направени измени и се очекува Собранието наскоро да ги усвои, пришто законското решение би стапило на сила од 1 јануари 2022 година. За новиот системски Закон за работни односи, кој сеуште е во работна верзија, од страна на претставничката од Министерството за труд и социјална политика, присутните добија уверување дека кога ќе се финализира предлог текстот, истиот транспарентно ќе биде споделен со сите засегнати страни, пред да влезе во официјална процедура, се со цел да се донесе нов модерен и европски Закон, кој ќе биде во интерес на максимална заштита на работничките права, но и за поголема флексибилност на работодавачите.

Присутните беа запознаени и со процесот на намалување или скратување на парафискалните давачки, при во процесот на мапирање, идентификувани се 337 парафискални давачки и следува постпката на нивно ревидирање, кое ќе се изврши со претставниците на деловната заедница, по што ќе се утврди кои од парафискалните давачки ќе се укинат или ќе се намалат и за колку.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në Komisionin për dialog publiko-privat - Qeveria është duke e përcjellë me kujdes krizën energjetike, janë ndërmarrë masa me kohë për zbutjen dhe tejkalimin e situatës

Në kuadër të procesit të vazhdueshëm të dialogut dhe diskutimit ndërmjet Qeverisë dhe organeve të tjera të administratës shtetërore me përfaqësues të sektorit të biznesit, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut është mbajtur seanca e rregullt e Komisionit për dialog publiko-privat, bashkë- kryesuar nga bashkëkryesuar nga zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ku mori pjesë edhe zëvendës ministri për shoqërinë informatike dhe administratë, Aleksandar Bajdevski, sekretarja shtetërore në Ministrinë e ekonomisë Razmena Çekiq Duroviq, drejtori i Byrosë për prokurime publike Borçe Haxhiev, këshilltari i kryeministrit Milan Zhivkoviq, përfaqësues të Ministrisë së punës dhe politikës sociale, si dhe kryetarët dhe drejtorët ekzekutivë të odave ekonomike, anëtarët e Platformës për dialog publiko-privat Trajan Angeloski (Lidhja e Odave Ekonomike), Nebi Hoxha (Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore), Aneta Antova Pesheva (MASIT) dhe përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Zoran Jovanovski.

Në seancë u diskutua për disa tema aktuale që kanë të bëjnë me ekonominë, si për aktivitetet e ndërmarra nga Qeveria në lidhje me krizën aktuale energjetike, ndryshimet në lidhje me “ditën e diel si ditë jo pune” dhe statusin e përgatitjes së Ligjit të ri sistematik për marrëdhëniet e punës, procesin e zvogëlimit të numrit dhe lartësisë së detyrimeve parafiskale, digjitalizimi në administratë dhe tema të tjera që janë në interes të ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe sekretarja e shtetit, Çekiq Duroviq, në fillim i njoftuan të pranishmit për aktivitetet e ndërmarra nga Qeveria, ministria e ekonomisë dhe institucionet tjera shtetërore me kompetenca në sektorin e energjisë elektrike, duke theksuar se po bëhen përpjekje për të maksimizuar prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit vendas. Të pranishmit u njoftuan se Qeveria po përcjellë me kujdes situatën dhe rregullisht mban takime për të diskutuar hapat e nevojshëm për amortizimin e situatës së shkaktuar nga kriza energjetike në Evropë, gjatë së cilës janë vënë në punë termocentralet në Manastir, Osllome dhe Negotinë, po monitorohet operacionalizimi i planit për prokurimin e burimeve të nevojshme që këto kapacitete të funksionojnë pa probleme, paralelisht po punohet në rritjen e prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme dhe tashmë janë miratuar katër projekte strategjike për ndërtimin e kapaciteteve kaq të mëdha (termocentralet fotovoltaike dhe elektrocentralet me erë), si dhe janë planifikuar masa të tjera që do të mbrojnë qytetarët, veçanërisht konsumatorët në nevojë nga rritjet e mundshme të çmimeve të energjisë elektrike.

Zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe administratës Bajdevski, lidhur me aktivitetet për digjitalizimin e administratës, theksoi se në të kaluarën janë ndërmarrë hapa seriozë dhe informoi se në vitin 2022 është planifikuar që në sistemin e ndërveprimit të 30 institucioneve shtetërore të lidhen 100 institucione shtetërore, ndërsa në sistemin e menaxhimit të dokumenteve të 20 institucioneve aktuale, të lidhen rreth 300, gjë që dukshëm do të përmirësojë efikasitetin dhe efektivitetin në veprimet e organeve shtetërore.

Lidhur me “ditën e diel si ditë jo pune”, është bërë e ditur se janë bërë ndryshime dhe Kuvendi pritet t’i miratojë së shpejti, me zgjidhjen ligjore që hyn në fuqi më 1 janar 2022. Për Ligjin e ri sistematik për marrëdhëniet e punës, i cili është ende në versionin e punës, nga përfaqësuesi i ministrisë së punës dhe politikës sociale, pjesëmarrësit u siguruan se kur të finalizohet projekt teksti, ai do të ndahet në mënyrë transparente me të gjithë palët e interesuara, para se të hyjë në procedurë zyrtare, për të miratuar një ligj të ri modern dhe evropian, i cili do të jetë në interes të mbrojtjes maksimale të të drejtave të punëtorëve, por edhe për fleksibilitet më të madh të punëdhënësve.

Të pranishmit u njohën me procesin e reduktimit apo shkurtimit të detyrimeve parafiskale, gjatë procesit të hartëzimit u identifikuan 337 detyra parafiskale dhe do të vijojë procedura e rishikimit të tyre, e cila do të kryhet me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, pas së cilës do të të përcaktohet se cila nga detyrimet parafiskale do të hiqet apo ulet dhe për sa.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: