Започнува креирањето на првиот AI дигитален асистент за државна помош во регионот

15 Декември 2021 година


Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, директорите на Фондот за иновации и технолошки развој, Kоста Петров, на Дирекцијата за технолошкко индустриски развојни зони, Јован Деспотовски и на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Дејан Павлески, присуствуваа на презентацијата на концептот за креирање на првиот AI (artificial intelligence) дигитален асистент за државна помош во регионот, којшто е избран како најдобар на јавниот повик кој го објави ФИТР, а кој беше презентиран од страна на претставникот на компанијата која ќе го реализира проектот, домашната ИТ компанија, Кодвел (CodeWell).

Проектот којшто е наречен „CodeWell AI дигитален асистент“ базиран на вештачка интелигенција, е оценет во конкуренција на три проекти, како најиновативната идеја, за создавање дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција, кој ќе се користи за потребите на програмите за државна помош, а ќе се имплементира во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони и Фондот за иновации и технолошки развој. Средствата за реализација на овој проект, во вкупен износ од 9 милиони денари се обезбедени од буџетот на Фондот и претставуваат 100% поддршка од вредноста на проектот.

Вицепремиерот Битиќи и директорите Петров, Деспотовски и Павлески едногласно се согласија дека оваа дигитална алатка ќе ја подобри уште повеќе транспарентноста на институциите и ќе ја олесни комуникацијата и пристапот до информации на домашните и странските компании и инвеститорите за мерките за државна помош.

Дигиталниот асистент базиран на вештачка интелигенција ќе биде способен да ги дава потребните услуги на три јазици: македонскиот (на кирилица и латиница), албанскиот и англискиот јазик на ниво на човек, а граѓаните и потенцијалните странски инвеститори ќе можат да разговараат со асистентот преку разменување на текстуални пораки, на било кој од овие три јазици. Тој ќе биде достапен 24/7 и ќе може да услужува неограничен број на корисници истовремено. Ќе биде достапен на интернет, Фејсбук месинџер и на Вибер. На тој начин ќе биде подеднакво добар и за оние корисници кои не се толку умешни со технологија, бидејќи се што треба да направат е да прашаат за тоа што им е од интерес без притоа да ја напуштат омилената апликација за електронска комуникација која веќе ја користат.

Се очекува дека со воведување на дигиталниот AI асистент до 80% ќе се автоматизираат сите интеракции со корисниците, што ќе придонесе до голема заштеда на ресурси, проактивна комуникација со граѓаните, намалување на метежот во институциите, како и поефикасни и поефективни процеси, услуги и зголемување на продуктивноста на вработените.

Според јавниот повик, имплементацијата на проектот може да биде во времетраење од вкупно 24 месеци: 12 месеци за развој и имплементација и 12 месеци за одржување и надградба.

Присутните се согласија дека употребата на вештачката интелигенција за различни услуги и производи е особено важна и заклучија дека ваквите дигитални АИ асистенти во голем број земји веќе се сегашноста, а не иднината.

Директорот на ФИТР, Коста Петров, во насока на активностите кои ги спроведува Фондот, за поддршка на дигитализацијата, информираше дека наскоро ќе започне и дигитализација на картотеките на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков, а во 2022 година веќе се планирани активности од областа на АИ и поддршка за дигитализација во разни индустрии. 

Компанијата која ќе го реализира проектот, Кодвел (CodeWell AI - www.codewell.ai) е дел од серијата на Conversational AI технологии, кои се подготвени да направат револуција во канцелариската работа на начин на кој роботите направија револуција во производството и има богато портфолио на проекти поврзани со информатичко-комуникациски алатки и апликации, како и вештачка интелегенција.

На големото финале на натпреварот „Spotlight 2021, водечка програма во Централна и Источна Европа посветена на технолошки стартапи со висок потенцијал за раст организиран од страна на How to Web, одржано на 24 ноември, македонскиот стартап Кодвел го освои второто место како едно големо признание за успехот на нивната технологија.

*****

Fillon krijimi i asistentit të parë digjital AI të ndihmës shtetërore në rajon

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, drejtorët e Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, Kosta Petrov, të Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Industriale Teknologjike, Jovan Despotovski dhe Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit, Dejan Pavleski, morën pjesë në prezantimin e konceptit për krijimin e asistentit të parë digjital AI (artificial intelligence - inteligjencës artificiale), i cili u zgjodh më i miri në thirrjen publike të shpallur nga FIZHT, dhe të cilin e prezantoi përfaqësuesi i kompanisë. që do të zbatojë projektin, një kompani vendase IT, CodeWell.

Projekti i quajtur "CodeWell AI asistenti digjital" i bazuar në inteligjencën artificiale, u vlerësua në një konkurs prej tre projektesh, si ideja më inovative, për të krijuar një asistent digjital të bazuar në inteligjencën artificiale, i cili do të përdoret për programet e ndihmës shtetërore, kurse do të zbatohet në Agjencinë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit, Drejtorinë e Zonave Zhvillimore Industriale Teknologjike dhe Fondin e Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik. Mjetet për realizimin e këtij projekti, në vlerë të përgjithshme prej 9 milionë denarë, janë siguruar nga buxheti i Fondit dhe paraqesin mbështetje 100% të vlerës së projektit.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe drejtorët Petrov, Despotovski dhe Pavleski njëzëri u pajtuan se kjo vegël digjitale do të përmirësojë më tej transparencën e institucioneve dhe do të lehtësojë komunikimin dhe qasjen në informata të kompanive dhe investitorëve vendas dhe të huaj për masat e ndihmës shtetërore.

Asistenti digjital i bazuar në inteligjencën artificiale do të jetë i aftë të ofrojë shërbimet e nevojshme në tri gjuhë: maqedonisht (cirilike dhe latine), shqip dhe anglisht në nivel njerëzor, dhe qytetarët dhe investitorët e huaj potencialë do të mund të bisedojnë me asistentin duke shkëmbyer mesazhe tekstuale, në cilëndo nga këto tre gjuhë. Ai do të jetë i qasshëm 24/7 dhe do të jetë në gjendje t'i shërbejë një numri të pakufizuar përdoruesish në të njëjtën kohë. Ai do të jetë i i qasshëm online, në Facebook Messenger dhe në Viber. Në këtë mënyrë do të jetë po aq e mirë për ata përdorues që nuk janë aq të aftë me teknologjinë, sepse gjithçka që duhet të bëjnë është të pyesin se çfarë u intereson pa lënë aplikacionin e tyre të preferuar të komunikimit elektronik që tashmë përdorin.

Pritet që me futjen e asistentit digjital AI deri në 80% të automatizohen të gjitha ndërveprimet me përdoruesit, gjë që do të kontribuojë në kursime të mëdha, komunikim proaktiv me qytetarët, reduktimin e mbingarkesës në institucione, si dhe procese më efikase dhe efektive, shërbime dhe rritje e produktivitetit të të punësuarve.

Sipas thirrjes publike, zbatimi i projektit mund të zgjasë gjithsej 24 muaj: 12 muaj për zhvillim dhe zbatim dhe 12 muaj për mirëmbajtje dhe mbindërtim.

Pjesëmarrësit ranë dakord se përdorimi i inteligjencës artificiale për shërbime dhe produkte të ndryshme është veçanërisht i rëndësishëm dhe arritën në përfundimin se asistentë të tillë digjital AI në shumë vende janë e tashmja, jo e ardhmja.

Drejtori i FIZHT, Kosta Petrov, në drejtim të aktiviteteve që i realizon Fondi, në mbështetje të digjitalizimit, informoi se së shpejti do të fillojë digjitalizimi i dosjeve të Institutit për gjuhë maqedonase “Kërste Misirkov”, ndërsa në vitin 2022 janë aktivitetet tashmë të planifikuara në fushën e AI dhe mbështetje për digjitalizimin në industri të ndryshme.

Kompania që do të zbatojë projektin, Codewell (CodeWell AI - www.codewell.ai) është pjesë e një serie teknologjish Conversational AI, të cilat janë gati të bëjnë revolucion në punën e zyrës në një mënyrë që robotët kanë bërë revolucion në prodhimin dhe të ketë një portofol të pasur të projekteve që lidhen me mjetet dhe aplikacionet e informacionit dhe komunikimit, si dhe me inteligjencën artificiale.

Në finalen e madhe të konkursit “Spotlight 2021”, një program lider në Evropën Qendrore dhe Lindore kushtuar startapeve të teknologjisë me rritje të lartë të organizuar nga How to Web, mbajtur më 24 nëntor, startapi maqedonas Codwell fitoi vendin e dytë si çmim i madh për suksesin e teknologjinë e tyre.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: