Вицепремиерот Битиќи на промоцијата на „Топ 100“ компании-членки на Стопанската комора на Северозападна Македонија – Успешните компании треба да се истакнат и пофалат, тие се пример за создавање на култура за деловна мотивираност и конкурентност

9 Декември 2021 година


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, присуствуваше на настанот за промоција на „Топ 100“ компании, во организација на  Стопанската комора на Северозападна Македонија, со кој секоја година традиционално се оддаваат признанија на најуспешните компании-членки на оваа комора.

Вицепремиерот Битиќи, кој во минатото беше дел од управувачките структури на Стопанската комора на Северозападна Македонија, истакна дека ваквите настани се особено важни, за да се истакнат успесите на компаниите и да се стимулираат и понатаму да растат и да се развиваат, со оглед на тоа што развојот на стопанството има позитивен импакт на целиот економски развој на земјата.

„Честопати забораваме да пофалиме и наградиме добро завршена работа, дополнително, не смееме да занемариме дека во последните две години се соочуваме со непредвидлива здравствена и економска криза која ги стави на тест нашата отпорност, истрајност и борбеност што на овие признанија денеска им дава дополнителна тежина“, започна вицепремиерот со своето излагање пред присутните гости.

Битиќи додаде дека го радуваат позитивните резултати кои ги постигнале „Топ 100“ компаниите-членки на комората во 2020 година и потенцираше дека и покрај здравствено-економската криза овие компании продуцирале поголем промет, извоз, зголемен број на вработени и повисок профит, во однос на 2019 година.

„За растот на компаниите во Стопанската комора на Северозападна Македонија, говорат бројките кои растат секоја година. Во 2018 годишниот промет на „Топ 100“ најуспешни компании беше 750 милиони, во 2019 година имале годишен обрт од 900 милиони и во кризна година во која најголем дел од економиите имаа пад „Топ 100“ најуспешните имаат раст од 2,61% а постигнале ниво од 920 милиони евра обрт. Бројки кои говорат дека нашите претприемачи знаат и умеат и во најтешки времиња да најдат можности дури и да растат. Истотака, многу добри позитини резултати се рефлектираат и во показателите за нето добивката која што во континуитет расте. Ако во 2018 година реализираната нето - добивка на најуспешните 100 компании беше 56,5 милиони евра ,во 2019 година 66 милиони евра, во КОВИД период на 2020 година вие постигнавте раст до 9,87% и достигнавте до нето добивка од 73 милиони евра“, посочи Битиќи.

Вицепремиерот рече дека успехот на овие компании е важен бидејќи даваат позитивен пример и поттик за сите останати и создаваат култура на деловна мотивираност и промовираат здрава конкурентност. Сето ова влијае на подобрување на продуктивноста, зголемување на бројот на вработените, како и севкупниот економски раст.

„Моите гледишта кон економскиoт развој не се промените од времето кога сум бил дел од комората и се засноваат на реструктурирање на домашната економија во нова развојна економија која се темели на производство со додадена вредност, односно, поттикнување на компаниите кои главно работат во трговската дејност да се реструктурираат во производство, преработувачка, истражување и развој или во сектори кои креираат поголема додадена вредност. Владата преку мерките за поддршка на инвестициите обезбедува поддршка до 50% од оперативните трошоци за влегување во овие сектори, кои ќе го зголемат нашиот БДП, бројот на вработени, извозот и секако стандардот на граѓаните“, подвлече вицепремиерот.

Тој додаде дека Северна Македонија и целиот регион на Западен Балкан имаат голем потенцијал за раст и развој на економијата и дека со заедничка работа, на Владата, стопанството и меѓународните партнери, треба да се искористи шансата за побрз и одржлив економски развој на земјата и регионот.

“Во насока на поддршка, раст и ваш развој, на моите средби со политичари и бизнисмени во регионот веќе зборувам, а денеска сакам да ја отвориме оваа дискусија и заедно тука со вас, а тоа е креирањето на силни вредносни ланци на компаниите во нашата земја но и поврзување со целиот регион. Ова е нашата конкурентна предност, која мораме да ја искористиме, за да излеземе посилни и постабилни во пост ковид периодот. Ре-фокусот на стимулирање на инвестициите на пазарот на Западен Балкан ќе креира отпорен и стабилен регионален пазар, кој ќе е конкурентен на европскиот, односно светскиот пазар, а истовремено ќе ги поддржува и секако расне и зајакнува националните економии. Веќе зборуваме за креирање на стимулирачки и афирмативни мерки кои ќе поттикнат  посакуван економски развој преку зацврснување и синергија на вредносиот ланец за да го искористиме и капитализираме целосниот потенцијал кој ни се отвората преку „Near shoring“, или приближување на ланците за снабдување, поблиску до големите, прво европски, а и светски компании“, заврши во своето обраќање вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në promovimin e “Top 100” kompanive anëtare të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore - Kompanitë e suksesshme duhet të theksohen dhe të vlerësohen, ato janë shembull i krijimit të kulturës së motivimit afarist dhe konkurrueshmërisë

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mori pjesë në ngjarjen për promovimin e kompanive “Top 100”, organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, e cila tradicionalisht u jep mirënjohje kompanive anëtare më të suksesshme të kësaj ode.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, i cili në të kaluarën ishte pjesë e strukturave drejtuese të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, theksoi se ngjarje të tilla janë veçanërisht të rëndësishme për të theksuar suksesin e kompanive dhe për të stimuluar rritjen dhe zhvillimin e mëtutjeshëm, duke pasur parasysh se zhvillimi i ekonomisë ka një ndikim pozitiv në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.

“Shpesh harrojmë të lavdërojmë dhe shpërblejmë një punë të kryer me sukses, gjithashtu, nuk duhet të neglizhojmë se në dy vitet e fundit po përballemi me një krizë të paparashikueshme shëndetësore dhe ekonomike e cila ka vënë në provë qëndrueshmërinë, këmbënguljen dhe shpirtin tonë luftarak që sot u jep këtyre çmimeve peshë shtesë”, nisi zëvendëskryeministri në fjalimin e tij para të ftuarve të pranishëm.

Bytyqi shtoi se e gëzon fakti për rezultatet pozitive të arritura nga “Top 100” të kompanive anëtare të Odës në vitin 2020 dhe theksoi se përkundër krizës shëndetësore dhe ekonomike, këto kompani kanë bërë xhiro më të madhe, eksport, rritje të numrit të të punësuarve dhe fitime më të larta, krahasuar me vitin 2019.

“Për rritjen e kompanive në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore flasin shifrat që rriten çdo vit. Në vitin 2018 xhiroja vjetore e 100 TOP kompanive më të suksesshme ishte 750 milionë, në vitin 2019 ato kishin një xhiro vjetore prej 900 milionë dhe në një vit krize në të cilin shumica e ekonomive patën një rënie 100 TOP kompanitë më të suksesshmet kanë një rritje prej 2,61 % dhe arritën një nivel prej 920 milionë euro xhiro. Shifra këto, që tregojnë se sipërmarrësit tanë dinë dhe janë në gjendje të gjejnë mundësi për t’u rritur edhe në kohët më të vështira. Gjithashtu, rezultate shumë të mira pozitive janë reflektuar edhe në treguesit e fitimit neto i cili është në rritje të vazhdueshme. Nëse në vitin 2018 fitimi neto i realizuar i 100 kompanive më të suksesshme ishte 56,5 milionë euro, në vitin 2019 66 milionë euro, në periudhën e COVID-it në vitin 2020 keni arritur rritje prej 9,87 % dhe keni arritur një fitim neto prej 73 milionë euro”, theksoi Bytyqi.

Zëvendëskryeministri tha se suksesi i këtyre kompanive është i rëndësishëm, sepse ato japin një shembull pozitiv dhe inkurajim për të gjithë të tjerët dhe krijojnë një kulturë të motivimit të biznesit dhe promovojnë konkurrueshmëri të shëndoshë. E gjithë kjo ndikon në përmirësimin e produktivitetit, rritjen e numrit të të punësuarve, si dhe në rritjen e përgjithshme ekonomike.

“Pikëpamjet e mia për zhvillimin ekonomik nuk janë ndryshimet që nga koha kur kam qenë pjesë e odës dhe bazohen në ristrukturimin e ekonomisë vendase në një ekonomi të re zhvillimi të bazuar në prodhimin me vlerë të shtuar, pra inkurajimin e kompanive që kryesisht punojnë në tregti për t'u ristrukturuar në prodhim, përpunim, kërkim dhe zhvillim ose në sektorë që krijojnë vlerë të shtuar më të madhe. Qeveria përmes masave mbështetëse të investimeve siguron mbështetje deri në 50 % të kostove operative për hyrjen në këta sektorë, gjë që do të rrisë PBB-në tonë, numrin e të punësuarve, eksportet dhe sigurisht standardin e jetesës së qytetarëve”, nënvizoi zëvendëskryeministri.

Ai shtoi se Maqedonia e Veriut dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor kanë potencial të madh për rritje dhe zhvillim ekonomik dhe se me punë të përbashkët të Qeverisë, ekonomisë dhe partnerëve ndërkombëtarë, duhet të shfrytëzohet shansi për zhvillim më të shpejtë dhe të qëndrueshëm ekonomik të vendit dhe rajonit.

“Në drejtim të mbështetjes, rritjes dhe zhvillimit tuaj, unë kam folur tashmë në takimet e mia me politikanë dhe biznesmenë të rajonit dhe sot dua të hap këtë diskutim me ju, e që është krijimi i zinxhirëve të fortë të vlerave për kompanitë në vendin tonë, por dhe duke u lidhur me mbarë rajonin. Ky është avantazhi ynë konkurrues, të cilin duhet ta përdorim për të dalë më të fortë dhe më të qëndrueshëm në periudhën pas Covid-it. Rifokusimi në stimulimin e investimeve në tregun e Ballkanit Perëndimor do të krijojë një treg rajonal elastik dhe të qëndrueshëm, i cili do të jetë konkurrues në tregun evropian apo botëror dhe në të njëjtën kohë do të mbështesë dhe sigurisht do të rrisë dhe forcojë ekonomitë kombëtare. Tashmë po flasim për krijimin e masave stimuluese dhe afirmative që do të nxisin zhvillimin e dëshiruar ekonomik përmes forcimit dhe sinergjisë së zinxhirit të vlerës për të shfrytëzuar dhe kapitalizuar potencialin e plotë që na hapet përmes "Near shoring" ose afrimit të zinxhirëve të furnizimit më afër kompanive të mëdha, fillimisht evropiane po edhe atyre botërore”, përfundoi në fjalimin e tij zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi.

 

 

Линк до видео со инсерти од настанот „Топ 100“ на Стопанска комора на Северозападна Македонија и обраќањата на ЗПВРСМ Битиќи на македонски и албански јазик/Linku për videon me inserte nga ngjarja “Top 100” i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe fjalimet e ZKRMV Bytyqi në gjuhën maqedonase dhe shqipe

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: