Вицепремиерот Битиќи го посети „Меѓународниот саем во Тирана 2021“ - Заедничките настапи на меѓународните саеми ја зацврстуваат соработката помеѓу земјите во регионот

4 Декември 2021 година, Тирана, Република Албанија


Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, денеска го посети "Меѓународниот саем во Тирана 2021" кој е во организација на "групацијата Клик Експо" во соработка со градот Тирана, Стопанската комора на Албанија и Коморскиот инвестициски форум за Западен Балкан и е во рамките на иницијативата "Отворен Балкан", кој се одржува од 1-4 декември со слоган "Еден Балкан, посилен Балкан", а на кој изложуваат над 500 компании од сите земји на Западен Балкан и други 25 земји од светот.

Вицепремиерот Битиќи, по обиколката на штандовите на саемот, потенцираше дека ваквите настани, на кој заеднички се презентираат производите и услугите на компаниите од нашиот регион, може да придонесат да се зацврсти и засили економската соработка во Западен Балкан, но и да се подигне конкурентноста на самиот регион.

"Поголема конкурентност на Западниот Балкан, наместо создавање на конкуренција помеѓу земјите, значи подобра соработка, стабилен и поатрактивен регион, поголеми можности за привлекување на инвестиции и овозможување на подобри работни места за сите наши граѓани. Заеднички треба да продолжиме да работиме во насока на уште подобра соработка на регионално ниво, да донесеме мерки со кои ќе ги унапредиме меѓусебните економски односи, а со тоа да дадеме сигнал за стабилен и сигурен регион, отворен за нови инвестиции и олеснување на сите трговски процеси", нагласи вицепремиерот Битиќи за време на посетата на "Меѓународниот саем во Тирана".

Вицепремиерот Битиќи се сретна и со претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија, Бранко Азески и притоа му честиташе за наградата на комората „Дигитален шампион“, за проектот за дигитализација на процесите и издавање е-документи од страна на Комората, што им се потребни на македонските компании во надворешно-трговското работење, добиена од Светската трговска организација (WTO), Mеѓународната стопанска комора (ICC) и Меѓународниот центар за трговија (ITC).​

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi vizitoi "Panairin Ndërkombëtar të Tiranës 2021" - Daljet e përbashkëta në panairet ndërkombëtare forcojnë bashkëpunimin mes vendeve të rajonit

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi , ka vizituar sot “Panairin Ndërkombëtar të Tiranës 2021”, organizuar nga “Click Expo Group” në bashkëpunim me qytetin e Tiranës, Odën ekonomike të Shqipërisë dhe Forumin e Investimeve të Odave për Ballkanin Perëndimordhe është në kuadër të iniciativës “Ballkani i Hapur”, i cili mbahet nga 1-4 dhjetor nën moton “Një Ballkan i vetëm, Ballkan më i fortë”, në të cilin ekspozohen mbi 500 kompani nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe nga 25 vende të tjera të botës.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, pas xhiros nëpër stendat e panairit, theksoi se ngjarje të tilla, të cilat së bashku prezantojnë produktet dhe shërbimet e kompanive nga rajoni ynë, mund të kontribuojnë në forcimin dhe avancimin e bashkëpunimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor, por edhe në rritjen e konkurrueshmërisë së vetë rajonit.

"Konkurrueshmëria më e madhe në Ballkanin Perëndimor, në vend të krijimit të konkurrencës midis vendeve, do të thotë bashkëpunim më i mirë, një rajon stabil dhe më tërheqës, mundësi më të mëdha për të tërhequr investime dhe për të ofruar vende pune më të mira për të gjithë qytetarët tanë. Së bashku duhet të vazhdojmë të punojmë drejt bashkëpunimi më të mirë në nivel rajonal, të miratohen masa që do të përmirësojnë marrëdhëniet e ndërsjella ekonomike dhe në këtë mënyrë të japim sinjal për një rajon stabil dhe të sigurt, të hapur për investime të reja dhe lehtësimin e të gjitha proceseve tregtare”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi gjatë vizitës në “Panairi Ndërkombëtar të Tiranës”.

Zëvendëskryeministri Bytyqi u takua edhe me kryetarin e Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Branko Azeski dhe e uroi për çmimin e Odës “Kampioni digjital”, projekti për digjitalizimin e proceseve dhe lëshimin e e-dokumenteve nga Oda, që u nevojiten kompanive maqedonase në operacionet e tregtisë së jashtme, të marra nga Organizata Botërore e Tregtisë (WTO), Oda Ekonomike Ndërkombëtare (ICC) dhe Qendra Tregtare Ndërkombëtare (ITC).

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: