Вицепремиерот Битиќи од Самитот на шефови на влади на Централно Европската иницијатива: солидарноста и соработката се клучни елементи за создавање на атрактивен регион кој ќе привлекува нови инвестиции

3 Декември, Будва, Црна Гора


Вчера и денеска, во Будва, во организација на Владата на Црна Гора, се одржуваат Самитот на шефови на Влади на Централно Европската иницијатива и Конференцијата за економија во рамките на Самитот, на кои заедно со лидерите на Владите на земјите членки на Централно Европската иницијатива, како и со претставниците на бизнис заедницата од 17-те земји членки на иницијативата имавме плодни дискусии, разговаравме за политичките односи, создавање на услови за побрз и одржлив економски развој, како и за еден од најголемите предизвици, а тоа е справувањето со последиците од коронавирусот Ковид 19, зајакнувањето на здравствените системи и креирање на благосостојбата на граѓаните од регионот на Западен Балкан.

Кога зборуваме за здравството, во рамките на Самитот беше промовирана и поддржана декларацијата на земјите на Западниот Балкан, со која сите ние, како политички претставници на нашите граѓани, ги потврдивме своите интенции за залагање за подобрување на здравствените системи како најпогодени од кризата со Ковид-19 и тоа преку соработка, иновација и усовршување на истите.

Би сакал да потсетам дека Република Северна Македонија е членка на Централната Европската Иницијатива од 1993 година и сметам дека преку овој форум има многу можности за унапредување на соработката, особено поради тоа што дел од земјите се членки на Европската Унија и преку овој значаен форум можеме да разменуваме искуства и знаења, за создавање на подобро општество за граѓаните, за развиена економија, за унапредување на демократија, а сите тие активности, ќе придонесат и до полесно и побрзо пристапување до ЕУ.

Би сакал да нагласам дека и денеска, и за време на пленарната сесија на Шефовите на Влади на ЦЕИ и на економскиот панел, од повеќе говорници се потенцираше она коешто јас честопати го зборувам во моите излагања, кога зборувам за регионот на Западен Балкан, а тоа е дека солидарноста и соработката се клучни елементи за создавање на атрактивен регион кој ќе привлекува нови инвестиции.

Падемијата за сите нас донесе големи предизвици, но треба да ја видиме и другата страна, а тоа е создавањето на нови можности. Јас верувам дека на сите земји од Западен Балкан ни се отвора навистина сериозна можност да ја подобриме и поединечната конкурентност и конкурентноста на регионот, ако го фатиме моментумот и процесот на реструктуирање на синџирите на вредности, се повеќе меѓународни компании да инвестираат во нашата земја, а домашните се повеќе да се вклучуваат во интернационалните синџири на набавки.

*****

 

​„Dje dhe sot në Budvë, në organizim të Qeverisë së Malit të Zi, po mbahen Samiti i kryetarëve të qeverive të Iniciativës së Evropës Qendrore dhe Konferenca për Ekonominë në kuadër të Samitit, ku së bashku me liderët e qeverive të vendeve anëtare të Iniciativës së Evropës Qendrore si dhe me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nga 17 vendet anëtare të iniciativës, patëm diskutime të frytshme, biseduam për marrëdhëniet politike, krijimin e kushteve për zhvillim më të shpejtë dhe të qëndrueshëm ekonomik, si dhe një nga sfidat më të mëdha që po merret me pasojat e koronavirusit Covid 19, duke forcuar sistemet shëndetësore dhe duke krijuar mirëqenien e qytetarëve në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Kur flasim për shëndetin, në kuadër të Samitit u promovua dhe u mbështet deklarata e vendeve të Ballkanit Perëndimor, me të cilën të gjithë ne, si përfaqësues politikë të qytetarëve tanë, rikonfirmuam synimet tona për të përmirësuar sistemet shëndetësore si më të prekurit nga kriza me COVID-19 përmes bashkëpunimit, inovacionit dhe përmirësimit.

Dua t'ju kujtoj se Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare e Iniciativës së Evropës Qendrore që nga viti 1993 dhe mendoj se përmes këtij forumi ka shumë mundësi për të zgjeruar bashkëpunimin, veçanërisht për shkak se disa vende janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe përmes këtij forumi të rëndësishëm ne mundemi të shkëmbejmë përvoja dhe njohuri, për krijimin e një shoqërie më të mirë për qytetarët, për një ekonomi të zhvilluar, për avancimin e demokracisë dhe të gjitha ato aktivitete do të kontribuojnë për anëtarësim më të lehtë dhe më të shpejtë në BE.

Dua të theksoj sot dhe gjatë seancës plenare të kryetarëve të qeverive të CEI (Iniciativës së Evropës Qendrore) dhe të panelit ekonomik, disa folës theksuan atë që unë shpesh them në fjalimet e mia, kur flas për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe ai është sesolidariteti dhe bashkëpunimi janë elementë kyç në krijimin e një rajoni tërheqës që do të tërheqë investime të reja.

Pandemia ka sjellë sfida të mëdha për të gjithë ne, por duhet të shohim anën tjetër, dhe kjo është krijimi i mundësive të reja. Unë besoj se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një mundësi vërtet serioze për të përmirësuar konkurruenshmërinë individuale dhe konkurruenshmërinë e rajonit, nëse kapim momentin dhe procesin e ristrukturimit të zinxhirëve të vlerës, gjithnjë e më shumë kompani ndërkombëtare për të investuar në vendin tonë, kurse kompanitë e vendit për t'u përfshirë më shumë në zinxhirët e prokurimeve ndërkombëtare.

 

 

Линк до видео со инсерти од „Самитот на шефови на влади на ЦЕИ“

Линк до видео од изјава на ЗПВРСМ Битиќи на македонски и на албански јазик

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: