ЗПВРСМ Битиќи и НК Забрчанец на средба со Асоцијацијата на ивент индустријата ИВАП – Следната недела ќе биде објавен јавниот повик за финансиска поддршка од 1 милион евра за компаниите да можат да реализираат настани од јавен интерес со домашни изведувачи

17 април 2021


Заменикот на претседателот на Владата  задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции,  Фатмир Битиќи  и националниот координатор за стратегиски комуникации, Марјан Забрчанец, денес имаа средба со претставници на Асоцијацијата на ивент индустријата (ИВАП), која здружува дел од операторите кои организираат настани, при што разговараа за досегашните мерки за поддршка на компаниите од оваа дејност, како и за идните планирани мерки за поддршка во услови на кризата предизвикана од коронавирусот.

Битиќи и Забрчанец на оваа средба ги презентираа содржината и условите од јавниот повик за финансиска поддршка за индустријата и операторите за организација на настани, преку кој ќе бидат ангажирани исклучиво домашни организатори, изведувачи и подизведувачи за реализација на настани осмислени од апликантите, на теми избрани од компаниите, а со кои се одбележува 30 години независност на Северна Македонија, во периодот јуни – септември 2021. Владините претставници информираа дека повикот за финансиска поддршка ќе биде објавен во најбрз можен рок, во текот на наредната недела, за вкупен износ од 61 милион и 500 илјади денари, а на него ќе може да аплицираат и да бидат поддржани сите компании кои организираат настани и кои ќе исполнат јасни и прецизни критериуми.

Битиќи и Забрчанец уште еднаш потенцираа дека повикот има цел да обезбеди финансиска поддршка за заживување на економските активности на оваа гранка, а настаните кои ќе бидат поддржани не се дел од официјалните државни настани кои Владата преку засебна програма ќе ги организира за официјално одбележување на 8 септември, Денот на независноста. 

На состанокот вицепремиерот Битиќи и владиниот тим ги слушнаа предлозите на Асоцијацијата ИВАП и прифатија најголем дел од нив, на следниов начин:

- компаниите со поголема загуба ќе добијат повеќе бодови при оценувањето, а ќе можат да аплицираат сите компании со пад на приход поголем од 30%;

- еден подизведувач нема да може да се најде на повеќе од 7 пријави за предлог-проекти, со цел да се оневозможи монополизација во делот на подизведувачите;

- спортските настани посветени на „30 години независност“ ќе бидат додадени како тип на настани за кои може да се аплицира;

- ќе се обезбеди авансно плаќање од 30% + 40% пред реализација на настанот, со препорака истото сразмерно да биде распоредено и кај носителите на проектите и кај подизведувачите, за да помогне во ликвидноста на компаниите;

- една од областите кои ќе се оценуваат, а се однесува на капацитетот на апликантот за организација на настан, да биде број на вработени или број на хонорарно ангажирани лица, за зголемена конкурентност на компаниите.

Владата ги информираше претставниците на ИВАП дека не може да го прифати предлогот кој се однесува на создавање конкурентска предност на одредени компании со одредени шифри на дејност, односно вицепремиерот и националниот координатор останаа на принципиелниот став на Владата дека целта на овој јавен повик е да даде можност за поддршка на сите компании кои организираат настани, а кои имаат загуби поради корона кризата, без да се фаворизираа било која компанија и без да се исклучува било која компанија, затоа што тоа не е праведно ниту правично.

Дополнително, Владата информираше дека ќе ја оценува секоја апликација поединечно и ќе бодува според поставените критериуми и согласно тоа, бројот на апликанти нема да влијае врз оценките за секоја индивидуална апликација. Тоа значи дека одлуката дали еден предлог проект зависи од оценката на апликацијата за тој проект, а не од тоа колку апликации стигнале на повикот – има доволно буџет за сите кои ќе ги исполнат условите.
„Владата има обврска да обезбеди можности за сите, а не да исклучува“, заклучи Битиќи. 

Вицепремиерот исто така посочи и дека преку Развојната банка на Република Северна Македонија подготвува нова линија на бескаматни кредити, со грејс период од 12 месеци, а околу 1 милион евра се проценува дека ќе бидат наменети за одржување на ликвидноста на компаниите кои организираат настани. Дополнително Битиќи потсети дека Владата обезбеди поддршка и за плати за месеците февруари и март 2021, којашто фирмите ќе ја добијат веднаш штом се усвојат потребните измени за петтиот пакет мерки во Собранието, односно штом се надмине блокадата на опозицијата.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe koordinatori nacional Zabërçanec në një takim me Asociacionin e industrisë së evenimenteve IVAP - Javën e ardhshme do të shpallet thirrja publike për mbështetje financiare prej 1 milionë euro për kompanitë që të jenë në gjendje të realizojnë ngjarje me interes publik me kontraktues vendas

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe koordinatori nacional për komunikime strategjike, Marjan Zabërçanec, sot u takuan me përfaqësuesit e Asociacionit të industrisë së evenimenteve (IVAP), e cila bashkon një pjesë të operatorëve që organizojnë ngjarje, ku u diskutua për masat aktuale për mbështetjen e kompanivë në këtë fushë, si dhe masat e ardhshme të planifikuara për mbështetje në kushte të krizës së shkaktuar nga koronavirusi.

Bytyqi dhe Zabërçanec në këtë takim prezantuan përmbajtjen dhe kushtet e thirrjes publike për mbështetje financiare për industrinë dhe operatorët për organizim të ngjarjeve, përmes të cilit do të angazhohen ekskluzivisht organizatorë vendas, kontraktues dhe nënkontraktues për realizimin e ngjarjeve të menduara nga aplikuesit për temat e zgjedhura nga kompanitë, e me të cilat shënohet 30 vjet pavarësi të Maqedonisë së Veriut, në periudhën qershor-shtator 2021. Përfaqësuesit e Qeverisë informuan se thirrja për mbështetje financiare do të shpallet sa më shpejt që të jetë e mundur, gjatë javës tjetër, për një shumë totale prej 61 milionë e 500 mijë denarë, ku mund të aplikojnë dhe të mbështeten të gjitha kompanitë që organizojnë ngjarje dhe që do të plotësojnë kriteret e qarta dhe precize.

Bytyqi dhe Zabrcanec edhe njëherë theksuan se thirrja synon të sigurojë mbështetje financiare për ringjalljen e aktiviteteve ekonomike në këtë degë, kurse ngjarjet që do të mbështeten nuk janë pjesë e ngjarjeve zyrtare shtetërore që Qeveria do t’i organizojë përmes një programi të veçantë për shënim zyrtar të 8 Shtatorit, Ditës së pavarësisë.
Në takim, zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ekipi qeveritar dëgjuan propozimet e Asociacionit IVAP dhe pranuan pjesën më të madhe të, si vijon:
- kompanitë me humbje më të mëdha do të marrin më shumë pikë gjatë vlerësimit, kurse do të mund të aplikojnë të gjitha kompanitë me një rënie të të ardhurave prej më shumë se 30%;
- një nënkontraktues nuk do të mund të paraqes më shumë se 7 propozim-projekte, në mënyrë që të pamundësohet monopolizimi në fushën e nënkontraktuesve;
- ngjarjet sportive kushtuar “30 vjet pavarësi” do të shtohen si një lloj ngjarjesh për të cilat mund të aplikohet;
- do të sigurohet një paradhënie prej 30% + 40% para realizimit të ngjarjes, me një rekomandim që ajo të shpërndahet në mënyrë proporcionale për bartësit e projekteve dhe nënkontraktuesit, që të ndihmohet likuiditeti i kompanive;
- një nga fushat që do të vlerësohet, e që ka të bëjë më aftësinë e aplikuesit për organizimin e një ngjarje, të jetë numri i të punësuarve ose numri i personave të angazhuar me honorar, me çka rritjet konkurrenca mes kompanive.

Qeveria informoi përfaqësuesit e IVAP se nuk mund të pranojë propozimin në lidhje me krijimin e një avantazhi konkurrues të kompanive të caktuara me shifra të caktuara të veprimtarisë, gjegjësisht zëvendëskryeministri dhe koordinatori nacioanl mbetën në qëndrimin parimor të Qeverisë se qëllimi i kësaj thirrje publike është të ofrojë një mundësi për të mbështetur të gjitha kompanitë që organizojnë ngjarje, e të cilat kanë humbje për shkak të krizës së koronës, pa favorizuar asnjë kompani dhe pa përjashtuar ndonjë kompani, sepse nuk është as e drejtë dhe as e ndershme.

Gjithashtu, Qeveria informoi se do të vlerësojë çdo aplikim veçmas dhe do të jep pikë sipas kritereve të përcaktuara dhe konform asaj, numri i aplikuesve nuk do të ndikojë në vlerësimin për çdo aplikim individual. Kjo do të thotë që vendimi se a do të varet një propozim-projekt nga vlerësimi i aplikimit për atë projekt, e jo se sa aplikime kanë arritur pas thirrjes - ka buxhet të mjaftueshëm për të gjithë ata që do të plotësojnë kërkesat.
“Obligim i Qeverisë është që të sigurojë mundësi për të gjithë, e jo të përjashtojë” - përfundoi Bytyqi.

Zëvendëskryeministri gjithashtu theksoi se përmes Bankës për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut po përgatit një linjë të re kreditore pa interes, me një grejs periudhë prej 12 muajsh, dhe rreth 1 milionë euro vlerësohet se do të dedikohen për të mirëmbajtur likuiditetin e kompanive që organizojnë ngjarje. Gjithashtu, Bytyqi kujtoi se Qeveria siguroi mbështetje për rrogat për muajt shkurt dhe mars te vitit 2021, të cilat kompanitë do t’i marrin menjëherë sapo të miratohen në Kuvend ndryshimet e nevojshme për paketën e pestë të masave, d.m.th. sapo të tejkalohet bllokada e opozitës.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: