Преку трите линии бескаматни кредити од Развојната банка обезбедени 44,1 милиони евра за стопанството – Одржана ликвидност на 4.078 компании, зачувани се 36.802 работни места

16 април 2021


Преку трите кредитни линии, Ковид 1, 2 и 3, од Развојната банка на Северна Македонија, обезбедени се ликвидни средства во вкупен износ од 44,1 милиони евра, пришто се поддржани над четири илјади компании кои вработуваат 36.802 лица. Оваа финансиска поддршка значително им помогна на компаниите да ја одржат својата ликвидност во кризата предизвикана од коронавирусот Ковид-19, кредитите се со каматна стапка од 0% и грејс период до 6 или 12 месеци, кој за Ковид 1 дополнително се продолжи за три месеци. 

До Владата е доставен Извештај за исцрпеноста на бескаматната кредитна линија Ковид 3, од која се овозможени заеми на 2.703 трговци-поединци и микро и мали компании, кои вработуваат вкупно 19.031  лица. Вкупниот износ на одобрени заеми изнесува 30,6 милиони евра. На повикот се пристигнати 3.282 кредитни барања од кои се разгледани 97%. Од нив, се одобрени 2.703 кредитни барања, додека за 489 кредитни барања е утврдено дека не исполнуваат најмалку еден од условите од Јавниот повик.

Најголем број на одобрени кредитни барања има од мали компании – 1.422 (53%), потоа следуваат микро компании – 1.052 (39%), трговците поединци кои се 171 (6%) и 58 занаетчии (2%).

Структура

Кредитни барања

%

Мали трговски друштва

1.422

53%

Микро трговски друштва

1.052

39%

Трговец поединец

171

6%

Занаетчија

58

2%

Вкупно

2.703

100%

Во однос на регионалната распределба, најголемиот број на компании се од Скопскиот плански регион, вкупно 878 (32%), по што следува Полошкиот плански регион со 392 компании (15%), вкупно 322 (12%) компании се од Југоисточниот плански регион, 303 компании (12%) се од Југозападниот плански регион, 257 (10%) се од Источниот плански регион, 270 (10%) се од Пелагониски плански регион, 146 компании (5%) се од Вардарски плански регион, додека од Североисточен плански регион кредити добија 135 компании (5%).

Регион

Кредитни барања

%

Скопски

878

32%

Полошки

392

15%

Југозападен

303

12%

Југоисточен

322

12%

Источен

257

10%

Пелагониски

270

10%

Вардарски

146

5%

Североисточен

135

5%

Вкупно

2.703

100%

Бескаматните кредитни линии се покажаа како одлична алатка за премостување на кризата за микро, малите и средни компании, трговците поединци и занаетчиите, обезбедија нивна ликвидност и обртни средства, со што се помогна за зачувување на работните места. Со вкупните средства од над 44 милион евра, директно е поддржаната работата на 1.943 микро компании, 1.783 мали компании, 75 средни компании, 219 трговци поединци и 58 занаетчии, кои вработуваат 36.802 лица.

КРЕДИТНА ЛИНИЈА

Микро компании

Мали компании

Средни компании

Трговец поединец

Занаетчии

Вкупно компании

Вработени

Финансиски средства

(мил. Евра)

КОВИД 1

517

175

17

27

/

736

6.525

5,5

КОВИД 2

374

186

58

21

/

639

11.325

8

КОВИД 3

1.052

1.422

/

171

58

2.703

19.031

30,6

ВКУПНО

1.943

1.783

75

219

58

4.078

36.802

44,1

 

*****

Përmes tre linjave kreditore pa interes nga Banka për zhvillim janë siguruar 44,1 milionë euro për ekonominë - Likuiditeti i ruajtur i 4.078 kompanive, ruajtja e 36.802 vende të punës

 


Përmes tre linjave kreditore, Covid 1, 2 dhe 3, nga Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, janë siguruar mjet likuide në shumën totale prej 44,1 milionë euro, me ç’rast janë mbështetur mbi katër mijë kompani që punësojnë 36.802 njerëz. Kjo mbështetje financiare ndihmoi në mënyrë të konsiderueshme kompanitë që të ruajnë likuiditetin e tyre në krizën e shkaktuar nga koronavirusi Covid-19, kreditë kanë një normë interesi prej 0% dhe grejs periudhë deri në 6 ose 12 muaj, e cila për Covid 1 u vazhdua edhe për tre muaj.

Qeveri iu dorëzua Raporti për shterimin e linjës kreditore pa interes Covid 3, nga e cila u mundësuan hua për 2.703 tregtarë-individualë dhe kompanive mikro dhe të vogla, të cilat punësojnë gjithsej 19.031 njerëz. Shuma totale e kredive të miratuara është 30,6 milionë euro. Pas thirrjes së bërë arritën 3.282 kërkesa për kredi, nga të cilat 97% u shqyrtuan. Prej tyre, 2.703 kërkesa për kredi janë aprovuar, ndërsa për 489 kërkesa për kredi është vërtetuar se nuk plotësojnë të paktën njërën nga kushtet e Thirrjes Publike.

Numri më i madh i kërkesave të aprovuara për kredi është nga kompanitë e vogla – 1.422 (53%), pastaj pasojnë mikro kompanitë – 1.052 (39%), tregtarë-individualë - 171 (6%) dhe 58 zejtarë (2%).

 

Struktura

Kërkesat për kredi

%

Shoqëritë e vogla tregtare

1.422

53%

Mikro shoqëritë tregtare

1.052

39%

Tregtar individual

171

6%

Zejtar

58

2%

Gjithsej

2.703

100%

Në raport me shpërndarjes rajonale, shumica e kompanive janë nga rajoni planifikues i Shkupit, gjithsej 878 (32%), pason rajoni planifikues i Pollogut me 392 kompani (15%), gjithsej 322 (12%) kompani janë nga rajoni planifikues Juglindor, 303 kompani (12%) janë nga rajoni planifikues Jugperëndimor, 257 (10%) janë nga rajoni planifikues Lindor, 270 (10%) janë nga rajoni planifikues i Pelagonisë, 146 kompani (5%) janë nga rajoni planifikues i Vardarit, ndërsa nga rajoni planifikues Verilindor kredi morën 135 kompani (5%).

Rajoni

Kërkesat për kredi

%

I Shkupit

878

32%

I Pollogut

392

15%

Jugperëndimor

303

12%

Juglindor

322

12%

Lindor

257

10%

I Pelagonisë

270

10%

I Vardarit

146

5%

Verilindor

135

5%

Gjithsej

2.703

100%

Linjat kreditore pa interes u treguan si një vegël e shkëlqyeshme për kapërcimin e krizës për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme, tregtarët individualë dhe zejtarët, u sigurua likuiditeti i tyre si dhe mjete qarkulluese, me çka u ndihmua në ruajtjen e vendeve të punës. Me mjete totale prej mbi 44 milionë euro, drejtpërdrejt u mbështet puna e 1.943 mikro kompanive, 1.783 kompanive të vogla, 75 kompanive të mesme, 219 tregtarëve individualë dhe 58 zejtarëve, të cilët punësojnë 36.802 persona.

LINJA

KREDITORE

Mikro

kompani

Kompani të vogla

Kompani të

mesme

Tregtar

individual

Zejtarë

Gjithsej

kompani

Të punësuar

Mjete financiare

(Mil. Euro)

COVID 1

517

175

17

27

/

736

6.525

5,5

COVID 2

374

186

58

21

/

639

11.325

8

COVID 3

1.052

1.422

/

171

58

2.703

19.031

30,6

Gjithsej

1.943

1.783

75

219

58

4.078

36.802

44,1

 

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: